« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovina nad Labem - Řízení o výjimce z BAT pro EOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovina nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Shrnutí údajů ze žádosti.pdf
Stručné shrnutí údajů ze žádosti
<br> 1.Identifikace provozovatele
<br> Elektrárny Opatovice,a.s <.>
<br> 2.Název zařízení
<br> Elektrárna Opatovice - výroba a dodávka elektřiny a tepla
<br> 3.Popis a vymezení zařízení
<br> Elektrárna Opatovice je spalovacím zařízením pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s celkovým
projektovaným tepelným příkonem 1 242 MW <.>
<br> Zařízení obsahuje 6 ks identických granulačních kotlů,spalujících hnědé uhlí o příkonu 6 x 207 MWt (celkem
1 242 MWt),jmenovitém tepelném výkonu zdroje 178 MWt,výkonu 250 t páry/h,tlaku 9,6 MPa a teplotě 530 °C <.>
<br> V zařízení bude spalováno výhradně domácí hnědé uhlí,dle dostupnosti se bude jednat zejména o paliva: ČSA
Vršany,Bílina,DNT <.>
<br> Od roku 2021 se uvažuje s provozem pouze 4 kotlů,které jsou osazeny SNCR a tkaninovými odlučovači (K2 <,>
K3,K5 a K6).U zbývajících dvou kotlů (K1 a K4) se předpokládá provoz maximálně 1 500 provozních hodin za
rok vyjádřených jako klouzavý průměr za 5 let.Reálně se pak předpokládá,že tyto kotle pravděpodobně
nebudou provozovány vůbec nebo jen velmi výjimečně <.>
<br> Ke snížení emisí SO2 a dalších látek do ovzduší jsou instalovány 2 odsiřovací linky pracující s účinností až 98 % <.>
Jako odsiřovací způsob spalin je použita mokrá suspenze vápencové vypírky kouřových plynů <.>
<br> Zařízení plní všechny emisní limity stanovené v aktuálně platném integrovaném povolení <.>
<br> Od roku 2021 se však na zařízení bude vztahovat povinnost plnit přísnější emisní limity,které odpovídají
hladinám dosažitelným při aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) uvedených v prováděcím Rozhodnutí
Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31.července 2017,kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných
technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení <.>
<br> Po zhodnocení provedených opatření a technického stavu zařízení byl vypracován scénář,kterým by bylo
pravděpodobně možno hodnoty uvedené v Závěrech o XXX dosáhnout,avšak nap...
Řízení o výjimce z BAT pro EOP.pdf
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00VBG55*
KUPAX00VBG55
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br>
Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 25.08.2020
Číslo jednací: KrÚ 64741/2020/OŽPZ/CH
Spisová značka: SpKrÚ 63157/2020/OŽPZ/4
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Datum: 08.09.2020
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen úřad) v přenesené působnosti podle ust.§ 29 odst.1
zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako místně
příslušný správní orgán podle ust.§ 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní orgán podle ust.§ 33 písm.a) zákona
č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon),obdržel dne 28.8.2020 od provozovatele,společnosti Elektrárny
Opatovice,a.s <.>,se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2,PSČ 53213,IČ: 28800621 <,>
současně s oznámením plánované změny zařízení podle ust.§ 16 odst.1 písm.b) zákona žádost
podle ust.§ 19a odst.2 zákona o změnu integrovaného povolení čj.OŽPZ/9893/05/Př ze dne
16.3.2006,ve znění pozdějších změn,kterým byl povolen provoz zařízení
<br> Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla <.>
<br> Zařízení je zařazeno v příloze č.1 zákona v kategorii 1.1 „Spalování paliv v zařízeních o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více“ <.>
<br> Provozovatel požádal o udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými
technikami pro NOX a Hg v souladu s § 14 odst.5 zákona.Navržená změna zařízení spočívá
v nav...

Načteno

edesky.cz/d/4142283


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovina nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz