« Najít podobné dokumenty

Obec Stříbrné Hory - oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stříbrné Hory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 234,e-mail: posta©kr—vysocina.cz Dle rozdělovníku
<br> Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJl 85859/2020-Há/DZp/144 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX ODSH XX/XXXX XXX XXX XXX
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) příslušný podle 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podané žádosti dne 08.09.2020 od právnické osoby M - SILNICE a.s <.>,IČO: 42196868,Husova 1697,Bílé Předměstí,530 03 Pardubice v zastoupení na základě plné moci společností VYZNAč,s.r.o <.>,IČO: 01916297,Srázná 5113/1,586 01 Jihlava (dále jen „žadatel") a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina,Územním odborem Havlíčkův Brod pod č.j.KRPJ-65192—5/ČJ—2020- 161606-MULL ze dne 07.09.2020 po posouzení žádosti v souladu s ustanovením & 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení 5 77 odst.5 zákon o silničním provozu a 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje vrozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy následovně:
<br> - na silnici l/19 v km cca 148,300 — 150,500 Stříbrné Hory - Keřkov
<br> Důvod: dopravní omezení z důvodu chybějících směrových sloupků a svodidel v rámci realizace akce „l/1 9 Pohled — Keřkov"
<br> Platnost stanovení: od 21.09.2020 do 31.10.2020 Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Instalaci dopravního značení provede: VYZNAč,s.r.o <.>,IČO: 01916297,Srázná 5113/1,586 01 Jihlava
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,I...

Načteno

edesky.cz/d/4142193

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stříbrné Hory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz