« Najít podobné dokumenty

Obec Lukov (Znojmo) - Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse č. 17

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukov (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pravidla rozpočtového opatření na rok 2017 ke stažení zde
Městys Lukov,Lukov 92,669 02 Znojmo
<br> Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017
<br> Na základě usnesení č.6/2016/217 přijalo zastupitelstvo městyse Lukov rozpočtové provizorium na rok 2017 <.>
<br> Čerpány budou výdaje nutné kplynulému chodu městyse,výdaje nutné kúhradě pracovních a smluvních vztahů,výdaje nutné kopravě a údržbě majetku městyse,k odvrácení živelných událostí,zálohy na energie a vodu a výdaje na kulturní a společenské akce <.>
<br> Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné vdobě rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č.17,konaného dne 29.11.2016 v úřadovně městyse:
<br> Usnesení č.6/2016/217:
<br> Zastupitelstvo městyse schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 Hlasováníč.6: 7-0-0
ke stažení zde
Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č.17 <,>
<br> konaného dne 29.11.2016 v úřadovně městyse
<br> Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov ]UDr.XXXXXXX XXXX v XX.XX hodin a přivítal všechny přítomné <.>
<br> Bod č.1: Technický bod
<br> Starosta konstatoval,že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední i elektronické desce Městyse Lukov od 3.11.2016 do 29.11 2016,a dále konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: ]UDr.XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX,Vladimíra Hochová,Vlasta Chladilová,XXXXX XXXXX.'
<br> Hosté: pí.XXX XXXXXXXXX
<br> Zapisovatelem byla jmenována paní Moučková.Starosta konstatoval,že zápis zpředchozího zasedání byl řádně ověřen aje uložen k nahlédnutí v místnosti úřadovny a elektronicky <.>
<br> Starosta vyzval zastupitele,aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 17.zasedání zastupitelstva městyse.Navrženi byli p.XXXXX XXXXX,pí.XXXXXXX XXX,kteří vyslovili s návrhem souhlas <.>
<br> Usnesení č.1/2016/217:
<br> Zastupitelstvo městyse Lukov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 17.zasedání ZMě Lukov paní Klikovou a pana Fialu <.>
<br> Hlasování č.1: 7-0-0
<br> Bod č.2: Program zasedání zastupitelstva
<br> Starosta přednesl návrh programu 17.zasedání.Nikdo zpřítomných neměl návrh na doplnění programu.'
<br> Usnesení č.2/2016/217: Zastupitelstvo Městyse Lukov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
<br> Technický bod
<br> Program zasedání
<br> Směrnice č.1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva k obecním pozemkům na výstavbu rodinných domků v Lukově
<br> Záměr pronájmu části obecního pozemku pč.: 214/19
<br> Rozpočtové provizorium na rok 2017
<br> Plán inventarizace majetku městyse se stavem k 31.12.2016
<br> Rozpočtové opatření č.6/2016
<br> ewwe
<br> Poř—1.39“
<br> 9.Žádosti o prodloužení nájemních smluv v domě s chráněnými byty 10.Různé
<br> Hlasování ...

Načteno

edesky.cz/d/4142186

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukov (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz