« Najít podobné dokumenty

Obec Lukov (Znojmo) - Městys Lukov - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukov (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 ke stažení zde
Městys Lukov,Lukov č.92,669 02 Znojmo Příloha č.2
________________________________________________________________________
<br>
<br> VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
<br> na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br>
<br> "(název zakázky)"
<br>
Komise stanovená zadavatelem zkontrolovala obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů a
<br> konstatovala,že obálky jsou podány v souladu se zadáním (jsou nepoškozené a zalepené) a
<br> následně přistoupila k jejich otevírání a zápisu jednotlivých nabídek následujících uchazečů:
<br>
(v případě,že nabídka nebyla zaslána v souladu se zadáním,např.došla v nezalepené obálce <,>
<br> bude s odůvodněním vyřazena)
<br>
Uchazeč Nabídková cena vč.DPH Lhůty plnění Záruční doba
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Po porovnání jednotlivých nabídek z hlediska zadaných kritérií jako nejvýhodnější nabídka určena
<br> nabídka dodavatele:
<br> ……………………………….<.> ………………………………………………………………………
<br> Za celkovou smluvní cenu vč.DPH………………………………………………….<.>
<br>
<br> Doplňující informace k výběru nabídky:……………………………………………………………………………………………… <.>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br>
<br> V Lukově dne:……………………………………… <.>
<br> Podpisy členů komise:………………………………………….<.>
<br> …………………………………………… <.>
<br> …………………………………………… <.>
<br> …………………………………………… <.>
<br> …………………………………………….<.>
Příloha č. 1 ke stažení zde
Městys Lukov,Lukov č.92,669 02 Znojmo Příloha č.1
_____________________________________________________________________________________
<br>
<br> JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
<br>
V souladu se směrnicí Městyse Lukov
"Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2016"
<br>
<br>
<br> jmenuji hodnotící komisi
<br>
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu:
<br>
<br> "název zakázky"
<br>
<br> Ve složení: ….<.> ……….<.> …….…………………………….<.>.……………………………………………………….<.>.…….<.>
<br>
<br> ………………………………………………………………………………………………………………………
<br>
<br>
<br> Otevírání obálek a jednání komise se uskuteční dne……………….na úřadu městyse Lukov <.>
<br>
<br> V Lukově dne………………………………
<br>
<br> JUDr.XXXXXXX XXXX
<br> starosta městyse
<br>
<br> Jmenování členem hodnotící komise přijímám a uvedené stvrzuji svým podpisem:
<br>
<br> člen komise: Podpis:
<br>
<br> ……………………………………………….………………………………………………………………… <.>
<br>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………………
<br>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………………
<br>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………………
<br>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………………
<br>
<br> Náhradník:
<br>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………………
Směrnice ke stažení zde
Městys Lukov
<br> Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2016
<br> Článek 1 <.>
<br> Předmět úpravy
<br> Tato směrnice upravuje postup Městyse Lukov (dále jen zadavatel) při zadávání veřejných
<br> zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,v
<br> souladu s požadavky stanovenými zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole") a vyhláškou č.416/2004 Sb.<,>
<br> kterou se provádí zákon o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Tato směrnice se nepoužije v případě zadávání veřejných zakázek realizovaných v rámci
<br> jednotlivých dotačních titulů ČR či EU,pokud by tyto stanovily odlišná pravidla pro
<br> zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele veřejné zakázky <.>
<br> Za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje veřejná zakázka,jejíž předpokládaná
<br> hodnota nepřesahuje:
<br> - v případě dodávek a služeb 2 000 000,- Kč bez DPH
- v případě stavebních prací 6 000 000,- Kč bez DPH
<br>
<br> Článek 2 <.>
<br> Zásady postupu zadavatele
<br> Zadavatel je povinen při zadávání veřejných zakázek v souladu s § 6 zákona č.137/2006
<br> Sb.a nově v souladu s § 31 zákona č.134/2016 Sb.dodržovat zásady transparentnosti <,>
<br> rovného zacházení a zákazu diskriminace <.>
<br>
<br> Článek 3 <.>
<br> Veřejné zakázky nepřesahující 200 000,- Kč bez DPH
<br>
<br> Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek nepřesahujících 200 000,- Kč bez DPH:
<br> 3.1.Způsob zadání veřejné zakázky:
<br> - výzva jednomu dodavateli k předložení aktuální cenové nabídky včetně případných
dalších podmínek plnění,pokud toto již nemá zadavatel k dispozici,a to i například
<br> formou e-mailové zprávy <,>
<br> - rozhodnutí zadavatele na základě aktuální nabídky bez nutnosti ustanovené
hodnotící komise
<br>
<br> - uzavření smlouvy,rozumí se tím i doručení potvrzené objednávky dodavatelem
nebo přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem <,>
<br> - ...

Načteno

edesky.cz/d/4142185

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukov (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz