« Najít podobné dokumenty

Obec Lukov (Znojmo) - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí parc.č. 340/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukov (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Městský úřad Znojmo,odbor výstavby <,>
Obroková 1/12,P.O.BOX 3,Znojmo
<br>
<br>
SPIS.ZN.: SMUZN Výst.14197/2016-Hm DATUM: 20.9.2016
Č.J.: MUZN 76515/2016
<br>
<br>
<br>
OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ
<br> OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> marie.holikova@muznojmo.cz
<br>
<br>
INFORMACE
<br> O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Lukov 30,669 02 Lukov <,>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1958,Žižkovo náměstí 2442/9,669
<br> 02 Znojmo
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 9.9.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
<br> územním řízení o umístění stavby.Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení <.>
<br> Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního zákona návrh výroku
<br> územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci
<br> písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se nezměnily
<br> podklady pro jejich souhlas.Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady protinávrhu
<br> výroku rozhodnutí,pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku
<br> nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím.Účastníci řízení mohou nahlížet do
<br> podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě,úřední dny Po a St 8:00 - 17:00) <.>
<br> Žadatel podle § 95 odst.4 stavebního zákona zajistí,aby informace o návrhu výroku rozhodnutí <,>
<br> včetně grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně poté,co jej obdrží,vyvěšena po dobu 15 dnů
<br> na vhodném veřejně přístupném místě ...

Načteno

edesky.cz/d/4142176

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukov (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz