« Najít podobné dokumenty

Obec Lukov (Znojmo) - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukov (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace 1
LEGENDA:
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - Mk „„I STAVAJIcI DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>.PRACOVNÍ MÍSTO
<br> W—ZNMLKE Umlslěnl přechodného dopravního znaóanl dla TP č.66 (Zásady pro označováni pracovnlch min! na pozemních komunikacích)
<br> “ Správa a údržba silnic SÍ vztahy' Jihomoravského kraje,___ <.>,_ _W„ _ příspěvková organizace kraje
<br> *,' - Žerotínovo náměsti449/3,602 00
<br> IČO: 709 32 531 Oblast vaímu.Kafkova 24.66 02
<br> Šir
<br> ' <.>
<br> 5%? šly-"'.? $"““ '.\'—
<br> Souhlasíme KRPB 190485/ČI-2016-061306 Znojmo 15.8.2016.Za DI por.Ing.Latner
<br> POLICIE ČĚEKÉ nequau "'HTF '
<br> KR:-43% _ IPTWFO' JÉHOŽ'RÉšENI „ff.' ' 630 20 Znolm Zodp.proiektant: DOSTAL Vypracoval: DOSTAL K(Ímtríalovol: BEDNÁŘ “rapu,-mi služby „ značení
<br> AKCE: ODKANALIZOVÁNÍ OBCE NP PODYJI v mm.“ 4_ 6,5 „„ umo
<br> JEHO OCHRMSMU- LUKOV + HORNÍ lel: 602 593 333
<br> BŘEČKOV Datum: 10.8.2016 OBSAH: arch.č.Výkres č.:
<br> Přechodné dopravní značení „200088 ;
Text k zobrazení
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,P.O.BOX 36,669 22 Znojmo
________________________________________________________________________________________________________________________
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXX XXXXXXXXXX Znojmo XX.srpna XXXX
Tel.: XXX 216 438
Fax: 515 216 441
E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz
<br> Sp.zn.: SMUZN 12482/2016 DOP/Za
Č.j.: MUZN 66138/2016
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným ke
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné
účelové komunikaci,ve správním obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.500/2004 Sb.“),na
základě podnětu doručeného dne 17.8.2016 žadatelem – právnická osoba: Vodohospodářské stavby <,>
společnost s ručením omezeným,IČ 40233308,Křižíkova 2393,415 01 Teplice,zastoupená právnickou
osobou: ZNAKOM s.r.o <.>,IČ 26264641,Zengrova 4,615 00 Brno (dále jen „žadatel“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.přechodnou úpravu provozu
na silnici III.třídy v k.ú.Horní Břečkov a k.ú.Lukov <,>
<br> v souvislosti s omezením provozu na silnici III/408 25 v km 1,960 – 1,975 staničení silnice v k.ú.Horní
Břečkov a na silnici III/408 21 v km 0,540 – 0,555 staničení silnice v k.ú.Lukov nad Dyjí,vše z důvodu
obnovy stávajících vodovodních přípojek,které nebyly dlouhodobě používány,v rámci akce
„Odkanalizování obcí NP Podyjí – Horní Břečkov a Lukov“ - vše v rozsahu dle přiložených situací,které
zpracovala firma ZNAKOM s.r.o <.>,a které jsou přílohou a ...
situace 2
Etapa IV:
<br>,<.> w- “€ !!
<br> LEGENDA:
<br> "ÁÍS 'PŘECHODNÉ DOPRAVNI ZNAČEN!
<br> IPI; STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>.PRACOVNÍ MÍSTO
<br> POZNÁMKA: Umístění přoůodného dopravnlho značení dle TP 6.66 (Zásady pro označováni pracovním míst na pozemnloh komunikacích)
<br> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraj - <.>
<br> Souhlasíme KRPB 190486/ČI-2016—061306 Znojmo 15.8.2016.Za DI por.Ing.Latner
<br> pour: KPM-JÍ—
<br> Zodp.proiekmnt: DOSTAL
<br> Vypracovat DOSTAL
<br> Kontroioval: BEDNÁŘ Kompletní ““by „
<br> MÍSTO: LUKOV,HORNÍ BŘEČKOV oblastí dopravního
<br> značení
<br> AKCE: ODKANALIZOVÁNÍ OBCE NP PODYJÍ v mm“ 4,6.5 „„ umo JEHO OCHRPÁSMU- LUKOV + HORNÍ tel: 602 593 383 BŘEČKOV Datum: 10.8.2016
<br> OBSAH: <.>,arch.č.V'kres č.: Přechodné dOpravm značen: 17200083 y 2

Načteno

edesky.cz/d/4142165

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukov (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz