« Najít podobné dokumenty

Obec Lukov (Znojmo) - VaK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukov (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
1
<br>
<br>
<br>
TEL: +420 602 157 517
<br> E-MůIL: INFOŮůDU.CZ
<br> WWW.ůDU.CZ
<br> ůDU.CZ s.r.o.- společnost zapsána v seznamu auditorských společností
<br> v Komo e auditor České republiky,číslo oprávn ní 36Ř
<br> Zámostí 6Ř,3Ř7 06 Malenice,IČO: 6252207Ř,DIČ: CZ6252207Ř
<br>
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA O VÝSLEDKU P EZKOUMÁNÍ
HOSPODA ENÍ
<br>
<br>
<br>
<br> podle zákona č.ř3/200ř Sb <.>,o auditorech a o zm n n kterých zákon,ve zn ní pozd jších
p edpis,auditorského standardu č.52,dalších relevantních p edpis vydaných Komorou
auditor České republiky,podle ustanovení § 42 zákona 12Ř/2000 Sb <.>,o obcích Ěobecní
z ízeníě,ve zn ní pozd jších p edpis a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o
p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí <,>
ve zn ní pozd jších p edpis Ědále jen „zákon č.420/2004 Sb.“ě
<br>
<br>
pro dobrovolný svazek obcí
<br>
<br> VODOVODY ů KůNůKIZůCE ZNOJEMSKO
<br>
<br>
<br> za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
ůDU.CZ s.r.o.- společnost zapsána v seznamu auditorských společností
<br> v Komo e auditor České republiky,číslo oprávn ní 36Ř
<br> Zámostí 6Ř,3Ř7 06 Malenice,IČO: 6252207Ř,DIČ: CZ6252207Ř
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br>
Statutární orgán dobrovolného svazku obcí Ědále jen „Svazek“ě:
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,p edseda
<br>
Auditorská společnost
ůDU.CZ s.r.o <.>,oprávn ní č.36Ř,Zámostí 6Ř,3Ř7 06 Malenice
<br> Jména osob provád jících p ezkoumání hospoda ení Svazku:
Ing.XXXXXX XXXXXXXX,auditor,dekret č.XŘXX <,>
<br> Jména osob podílejících se na p ezkoumání hospoda ení Svazku:
XXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br>
Vymezení pravomocí auditora k provedení p ezkoumání hospoda ení Svazku:
<br> ůuditorská společnost provedla p ezkoumání hospoda ení Svazku v souladu s ustanovením
§4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.bě zákona č.ř3/200ř Sb <.>,o
auditorech a o zm n n kterých zákon,ve zn ní pozd jších p edpis <.>
<br>
<br> Místo p ezkoumání:
<br> kanc...
Komentář
Komentář za vlastní hospodaření DSO zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO v roce 2016
<br> 280 Vodovody a kanalizace Znojemsko bylo zaregistrováno Okresním úřadem ve Znojmě dne 2.7.1993 s trváním na dobu neurčitou.Předmětem jeho činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou,odvádění a čištění odpadních vod,rozvoj vodárenských soustav,kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku.Privatizačnim projektem byl převeden na svazek infrastrukturní majetek členských obcí z bývalého JmVaK,který vlastní činností,spolufinancovánim s obcemi a za pomoci dotací SR; EU a Jm KÚ spravuje a rozšiřuje <.>
<br> K 31.12.2016 má svazek celkem 78 členských obcí,z nichž největší je Město Znojmo <.>
<br> Současným předsedou předsednictva ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko je Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta města Znojma,místopředsedkyní je Ing.XXXXXXX XXXXX,starostka obce Suchohrdly u Miroslavi,tajemníkem sdružení je Ing.XXXXX XXXXXX <.>
<br> Svazek má příjmy především z hospodářské činnosti — pronájem infrastruktumího majetku provozovateli VAS,a.s <.>,divizi Znojmo na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací.Největší vliv na výši nájemného má cena vodného a stočného.Od roku 2004 je svazek plátcem DPH <.>
<br> Dalšími příjmy jsou členské příspěvky od obcí (1 hlas na 1000 obyvatel : 5 000 Kč) a také dotace od obci na spolufinancování výstavby či rekonstrukcí infrastruktumího majetku,popř.na splácení úvěrů.V roce 2016 se pokračovalo se splácením půjček od SFZP CR viz.účetní výkaz Příloha <.>
<br> Dotace v roce 2016:
<br> - dotace SFŽP ČR 1 664 512,88 Kč _ dotace Bums) „ 28 296 719,40 Kč - půjčky od srzp CR 1 232 022,48 Kč
<br> Jednalo se o dofinancování stávajících projektů <.>
<br> V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná dotace od KÚ JmK <.>
<br> Z investičních akcí byly v roce 2016 dokončeny:
<br> Rekonstrukce vstupní brány a branky na ČOV Znojmo; Odkanalizování obcí Valtrovice-Křidlůvky; Prodloužení kanalizace v Kuchařovicích; Rekonstrukce vodovodu v Plenk...
Inventarizační zpráva
Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
<br> Inventarizační zpráva
<br> k provedeným inventurám v roce 2016
<br>
<br> Inventarizace majetku a závazků,jiných aktiv a pasiv proběhla v roce 2016 podle „Plánu inventur ZSO
<br> VaK Znojemsko na rok 2016“,který byl schválen předsednictvem svazku dne 31.října 2016,usnesení
<br> č.5 <.>
<br> Inventarizace provozního majetku – tj.budov a staveb a samostatných movitých věcí a souborů
<br> movitých věcí a ostatního nehmotného majetku byla provedena ke dni 31.10.2016 na základě plánu
<br> inventur a příkazu ředitele VAS,a.s <.>,divize Znojmo č.ZN/PZ/16/1 ze dne 25.10.2016 <.>
<br> Při inventarizaci tohoto majetku nebyly zjištěny rozdíly,inventarizační zápisy č.MINV168007 a
<br> MINV168008 jsou přílohou inventur.K 31.12.2016 byl vyhotoven a přiložen dodatečný inventurní
<br> soupis majetku pořízeného a vyřazeného v období listopad – prosinec 2016 <.>
<br> Inventarizace pozemků,drobného dlouhodobého majetku,pokladní hotovosti,cenin a dokladové
<br> inventury byly provedeny dle plánu inventur,poté byly vyhotoveny inventurní soupisy <.>
<br> Přílohou této zprávy je srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů,ze které vyplývá <,>
<br> že při inventarizaci v roce 2016 nebyly zjištěny inventurní rozdíly <.>
<br>
<br>
<br> Příloha: Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů – k 31.12.2016
<br> Ve Znojmě dne 06.02.2017
<br> Zprávu vypracovala: XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,tajemník ZSO VaK Znojemsko :
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Licence: D17R XCRGUKXA / KXA (31122016 / 01012016)
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 45671745
Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> Č.položky Název položky Minulé účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné účetní období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 3 276 403 523,65 298 083 944,00 172 747 664,93 3 401 739 802,72
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 759 760 968,56 189 207 022,45 54 429 001,86 3 894 538 989,15
I.Jmění účetní jednotky 3 131 859 031,22 33 384 615,01 3 658 018,00 3 161 585 628,23
<br> 1.Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - -
2.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
3.Bezúplatné převody - -
4.Investiční transfery - -
5.Dary - -
6.Ostatní - 33 384 615,01 3 658 018,00 -
<br> II.Fond privatizace
III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1 396 738 954,34 155 822 407,44 8 081 260,33 1 544 480 101,45
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
2.Bezúplatné převody - 74 450 363,79 -
3.Investiční transfery - 81 372 043,65 491 499,90 -
4.Dary - -
5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - 7 589 760,43 -
6.Ostatní - -
<br> IV.Kurzové rozdíly
V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 777 401 757,00- 777 401 757,00-
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám - -
2.Odpisy - -
3.Ostatní - -
<br> VI.Jiné oceňovací rozdíly 8 564 740,00 8 564 740,00
1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - -
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - -
3.Ostatní - -
<br> VII.Opravy předcházejících účetních období 42 689 723,53 42 689 723,53-
1.Opravy minulého účetního období - 42 689 723,53 -
2.Opravy předchozích účetních období - -
<br> B.Fondy účetní jednotky 8 454 000,00 8 454 000,00
C.Výsledek hospodaření 483 357 444,91- 100 422 921,55 118 318 663,07 501 253 186,43-
D.Příjmový a výdajový účet rozpočtov...
Přehled o peněžních tocích
Licence: D17R XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 45671745
Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 73 701 613,50
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 66 446 032,63
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 8 762 271,92-
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 79 703 049,57
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 87 298 020,00
A.I.2.Změna stavu opravných položek
A.I.3.Změna stavu rezerv
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 5 210,00-
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace 7 589 760,43-
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 9 203 244,58
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 3 388 496,33-
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 12 591 740,91
A.II.3.Změna stavu zásob
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 13 697 989,60-
A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 37 905 010,54-
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 45 957 220,54-
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 5 210,00
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 5 210,00
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 8 047 000,00
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 41 414 708,70
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 46 644 820,22
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 5 759 754,52-
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 529 643,00
<br> F.Celková změna stavu peněžních prost...
Příloha 2016
Licence: D17R XCRGUPXA / PXA (14042016 / 16022016)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 45671745
Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Nové předpisy závazné od 1.1.2016 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou,a jsou v souladu s aktualizací metodiky JMK <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,Českých
účetních standardů č.701 až 710 a metodiky JMK <.>
<br> 20.02.2017 12h17m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: D17R XCRGUPXA / PXA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 595 511,80 9 329,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 595 511,80 9 329,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
Licence: D17R XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 45671745
Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 446 904,30 109 998 764,05 507 491,05 91 979 566,74
<br> I.Náklady z činnosti 446 904,30 100 864 672,45 507 491,05 86 054 343,82
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 28 724,50 627 440,55 32 331,00 56 859,34
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 66 619,85 11 089,60
<br> 9.Cestovné 512 2 692,00 4 036,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 848,00 2 772,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 36 836,80 3 453 616,99 26 943,05 1 338 020,78
<br> 13.Mzdové náklady 521 271 979,00 516 749,00 319 334,00 456 873,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 92 474,00 175 696,00 108 575,00 155 340,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3 251,00 3 228,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 11 850,00 12 000,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531 2 600,00 2 400,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 1 500,00 31 352,00 1 500,00 720,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 44,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 12h16m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D17R XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br>...
Rozvaha k 31.12.2016
Licence: D17R XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 45671745
Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 4 846 429 189,18 1 334 674 899,15 3 511 754 290,03 3 384 150 544,57
<br> A.Stálá aktiva 4 630 357 928,35 1 334 674 899,15 3 295 683 029,20 3 241 423 510,86
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 181 438,00 461 950,00 719 488,00 630 496,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 25 438,00 25 438,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 970 000,00 436 512,00 533 488,00 630 496,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 186 000,00 186 000,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 4 589 692 133,35 1 334 212 949,15 3 255 479 184,20 3 192 732 014,86
<br> 1.Pozemky 031 5 284 446,00 5 284 446,00 4 567 782,00
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 2 780 148 061,44 1 039 224 145,00 1 740 923 916,44 1 662 194 419,44
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 360 534 144,00 290 507 482,00 70 026 662,00 56 172 365,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 347 735,99 4 347 735,99
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 341 098,16 133 586,16 207 512,00 154 875,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 439 036 647,76 1 439 036 647,76 1 469 642 573,42
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční maje...
Výkaz FIN-12
Licence: D17R XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
Kotkova 20
<br> 66902 Znojmo
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 4 195 700,00 4 195 700,00 4 195 643,00 100,00 100,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 534 200,00 3 813 800,00 3 813 387,37 107,90 99,99
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 664 500,00 1 664 512,88 ****** 100,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 28 296 800,00 28 296 719,40 ****** 100,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 8 700 000,00 15 365 800,00 15 365 477,58 176,61 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 16 429 900,00 53 336 600,00 53 335 740,23 324,63 100,00
<br> 2310 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 8 047 000,00 8 047 000,00 ****** 100,00
<br> 2310 Pitná voda 8 047 000,00 8 047 000,00 ****** 100,00
<br> 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 4 106 000,00 47 531 100,00 42 578 610,92 ****** 89,58
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 106 000,00 47 531 100,00 42 578 610,92 ****** 89,58
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 20 535 900,00 108 914 700,00 103 961 351,15 506,24 95,45
<br> 08.03.2017 8h41m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 13
<br>
<br> Licence: D17R XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 2310 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.215 000,00 215 000,00 135 989,50 63,...
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
NÁVRH
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 DSO VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v tis.Kč
<br> Příjmy Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost
<br> Splátky půjčených prostředků (pol.2441) 4 196 4 196 4 196
<br> Čl.příspěvky a splátky půjček SFŽP (pol.4121) 3 534 3 814 3 813
<br> Transfery ze SFŽP (pol.4213) - 1 665 1 665
<br> Transfery ze st.rozpočtu (pol.4216) - 28 297 28 297
<br> Inv.transfery od obcí (pol.4221) 8 700 15 366 15 365
<br> Majetkové podíly (pol.3202) - 8 047 8 047
<br> Převody mezi fondy (pol.4131) 4 106 47 531 42 579
<br> Příjmy celkem 20 536 108 915 103 961
<br>
<br> Výdaje
<br> Mzdové výdaje (pol.5011,5031,5032) 577 577 365
<br> Tisk,PHM,ost.materiál (pol.5136,5139,5156) 44 42 29
<br> Poštovné (pol.5161) 6 6 5
<br> Telefonní služby (pol.5162) 12 12 9
<br> Služ.školení,zprac.XXX a ostatní (pol.XXXX – XXXX) XX XX XX
<br> Cestovné,pohoštění,ost.nákupy (pol.5173,5175,5179) 16 14 8
<br> Nákup kolků,platby daní (pol.5361,5362) 6 7 3
<br> Fin.vypořádání min.let - 492 492
<br> Stavby,budovy (pol.6121) 8 700 46 465 41 718
<br> Pozemky (pol.6130) 15
<br> Půjčky obcím (pol.6441) - 3 666 3 666
<br> Bankovní poplatky (pol.5163) 1 1 0
<br> Převody mezi fondy (pol.5341) 4 196 51 912 51 912
<br> Výdaje celkem 13 593 103 232 98 249
<br>
<br> Financování
<br> Zvýšení stavu na BÚ (Pol.8115) 77 77 47
<br> Přijaté půjčené prostředky (pol.8123) - 1 282 1 282
<br> Uhrazené půjčené prostředky (pol.8124) -7 020 -7 042 -7 042
<br> Financování celkem - 6 943 - 5 683 - 5 712
<br>
<br> Porovnání příjmů a výdajů r.2014 r.2015 r.2016
<br> PŘÍJMY 955 096 631,86 1 213 815 907,52 103 961 351,15
<br> VÝDAJE 985 103 375,46 1 237 019 527,66 98 248 866,26
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu jsou obsaženy v Příloze č.1.Nesoulad v součtech,nenaplnění příjmů a výdajů jsou
<br> způsobena zaokrouhlením jednotlivých položek rozpočtu.Nebyl pořízen žádný úvěr <.>
<br>
<br> 2) Účelové fondy
<br> Svazek má Fond obnovy ve výši 8 541 738,87 Kč...

Načteno

edesky.cz/d/4142089

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukov (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz