« Najít podobné dokumenty

Obec Lukov (Znojmo) - Opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukov (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace přechodného dopravního značení ke stažení zde
Fw
<br> částečná uzavírka sil.|||/40826 - obec Horní Břečkov Frézování vozovky
<br> 200 300 _ m
<br> emitre—ztlďap
<br> v
<br> _
<br> Urbonlo
<br> vyfrézovaný povrch
<br> Souhlasime KRPB 107157/ČI-2017-061306 Znojmo 3.5.2017.Za DI por.!nglalner
<br> „mz-_ rumu ma muk ' ' Urania-jm,s.r.o <.>
<br> nvm-1 WI'RACUUAL- znam—mare;
<br> Filměhnká 7D
<br> 14mm 559 D2 zquo VHS Teplice s.r.o.Khžlkova 239.1 Teplice
<br> Ama: mw 214.201?
<br> Oprava povrchu - obec Horni Břečkov www-<a but-QM & WKRES vÝxREs |: <.>
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNIHO ZNAČENÍ 1
<br> Částečná uzavírka sil.|||/40826 - obec Horní Břečkov Pokládka povrchu
<br> Schéma PDZ při
<br> pokládce povrchu 4 % © m
<br> Urbonlo <.>
<br> _- Etapa |.[
<br> _ _ Etapa || <.>
<br>._— Etapa ||| <.>
<br> Zig? LQ ZE +orní Břečkov
<br> Jednotlivé etapy budou probíhat samostatně,v jednom okamžiku nebude docházet k souběhu
<br> prací na více etapách současně.!
<br> Souhlasíme KRPB 107157/ČI-2017-061306 Znojmo 3.5.2017.Za DI porJngLatner
<br> /.foucrE ČESKÉ REPUBLIKY ; K
<br> ; 901101-— '.J“
<br> * _mvm _ wwwcuvm.<.> ; „mmm 200 300.<.> ' mawnu_ _ »,nger __ _ LlrbanÍa-Íih,s.r.o,m '.' Pixmélmká 79 _ unum 565 o: znomo nan É-tre-irtM.arz— VHS Teplice sro.TŘI—©.z: avia 741 V -,v mm Křižíkova 2393 Teplme.umamaqrhgz “CE nn'uv 214.201? Oprava povrchu - obec Horni Břečkov mtmr-<a ?.!KAZM cr
<br> wxnss- Wms : <.>
<br> SETUACE PŘECHGÚNÉHO DOPRAVNIHO ZNAČENÍ 2
<br> Částečná uzavírka sil.|||/40826 - obec Milíčovice
<br> Urbo nlo.g \ _ rekonstrukce povrchu
<br> ; /\-.%
<br> komunikace
<br> Sochiasíme KRPB 107175/ČI-2017-061306
<br> MÍIÍČOVŠCG Znojmo 3.5.2017.Za DI por.Ing.Latner
<br> / „.fCLIClE C_JESY—E REPUBLDŠY f K '“
<br> rv *;
<br> *ĚEKIORAT "no 3
<br> mnu _ _ waaamm _[MVIEL MFLIK RAVE.<.> “KLIK
<br> zPRICDVMEL urban! -jih.s.r.o <.>
<br> 70
<br> 589 02 ZNOJMO TEL 775 266 M1 jihQumania.=z wmvmhpma- itx.cz
<br> 150 _ n-r
<br> tmm-EL VHS Teplice s.r.o.Křižíkova 2393.Teplice
<br> :r-a-ztžrl ai;
<br> “* unum.274.201? Oprava povrchu - o...
ke stažení zde
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,P.O.BOX 36,669 22 Znojmo
____________________________________________________________________________________________________________
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXX XXXXXXXXXX Znojmo X.května XXXX
Tel.: XXX 216 438
Fax: 515 216 441
E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz
<br> Sp.zn.SMUZN 7273/2017 DOP/Za
Č.j.MUZN 36299/2017
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným ke
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust <.>
§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“),postupem
v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zák.č.500/2004 Sb.“),na základě podnětu doručeného dne 4.dubna 2017 právnickou osobou –
Vodohospodářské stavby,společnost s ručením omezeným,IČ 40233308,Křižíkova 2393,415 01
Teplice,zastoupené právnickou osobou: URBANIA-jih,s.r.o <.>,IČ 26932172,Přímětická 3659/70,669 02
Znojmo (dále jen „žadatel“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.přechodnou úpravu provozu
na silnicích III.třídy a na místních komunikacích v obci Horní Břečkov,Milíčovice a Lukov <,>
<br> v souvislosti s omezením provozu na silnici III/408 25,III/408 22 a III/408 19 v k.ú.Horní Břečkov,na
silnici III/408 26 v k.ú.Milíčovice a na silnici III/408 21 v k.ú.Lukov,z důvodu provádění prací na opravě
povrchu komunikace po provedené stavbě kanalizace,v rámci akce „Odkanalizování obcí NP Podyjí a jeho
ochranném pásmu“,v rozsahu dle přiložených situací,které zpracovala firma Urbania-jih,s.r.o...

Načteno

edesky.cz/d/4142081

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukov (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz