« Najít podobné dokumenty

Obec Svrkyně - Závěrečný účet za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodatření obce a přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svrkyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> účetní jednotka: IČ: 00640743 Název: Obec Svrkyně Právní forma: ÚSC Sídlo: Svrkyně 94,252 64 Předmět činnosti: samospráva
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.1.2020 14:25:37
<br> 1 | 2 | 3 | 4 Číslo Název položky su ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO | KOREKCE | NETTO AKTIVA 49 836 658,26 5 531 508,58 44 305 149,68 42 728 746,47 CELKEM A.Stálá aktiva 32 885 777,58 5 531 508,58 27 354 269,00 26 869 668,50 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 909 779,80 225 883,80 683 896,00 697 071,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 72 059,80 72 059,80 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 601 770,00 153 824,00 447 946,00 461 121,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 235 950,00 0,00 235 950,00 235 950,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 31 975 997,78 5 305 624,78 26 670 373,00 26 172 597,50 1.Pozemky (0311 4 534 044,40 0,00 4 534 044,40 4 534 096,90 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 21 852 463,20 4 081 399,00 17 771 064,20 18173 812,20 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 881 478,28 475 066,28 406 412,00 429 015,00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 727 351,50 727 351,50 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 56 231,00 21 808,00 34 423,00 35 571,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 3 924 429,40 0,00 3 924 429,40 3 000 102,40 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majete...
bez názvu
Fin2-12M
<br> Ministerstvo financí ČR schváleno Č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2019 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc IČO:
<br> 2019
<br> 12 00640743
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Svrkyně,Svrkyně 94,252 64
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyZ- osob placená platei 870 000,00 1 012 000,00 1 012 246,63 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 20 000,00 27 000,00 27 315,59 0000 1113 Daň 2 příjmu fyZ- osob vybíraná srážkou 80 000,00 92 000,00 92 138,79 0000 1121 Daň z Příjmů práV- osob 750 000,00 858 000,00 858 163,58 0000 1211 Daňzpřidene' hodnoty 1 700 000,00 1 931 000,00 1 931 743,53 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 6 600,00 0000 1343 Poplatek ze užívání veř- Prostr- 6 000,00 4 000,00 4 125,00 0000 1361 Správnípoplatky 1 000,00 0,00 0,00 0000 1381 Daň Z hazardních her 16 000,00 23 000,00 23 137,47 0000 1511 Daň Z nemovitých věcí 500 000,00 592 000,00 592 378,01 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 14 804,00 14 804100 0000 4112 N' oř-trensf- ze str- v rám- souh- dotv 60 000,00 65 400,00 65 400,00 0000 **** 4 009 000,00 4 625 204,00 4 628 052,60 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy Z poskytování služeb & Výrobků 170 000,00 208 000,00 208 310,00 3722 **** 170 000,00 208 000,00 208 310,00 6171 Činnost místní správy 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 170 000,00 0,00 0,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmyjh- 50 000,00 146 000,00 146 079,00 6171 **** 220 000,00 146 000,00 146 079,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 2141 Příjmyz úroků 1 000,00 1 000,00 500,04 6310 **** 1 000,00 1 000,00 500,04 Celkem 4 400 000,00 4 980 204,00 4 982 941,64
<br> Oddíl/./ 1
<br> ".Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od ro...
bez názvu
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská ll 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_042514/2019/KUSK Stejnopis č.2,Cj.: 001148/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SVRKYNĚ IČ: 00640743 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Svrkyně za rok 2019 bylo zahájeno dne 30.07.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 28.11.2019 ' 17.06.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/20l2 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Svrkyně
<br> Svrkyně 94 252 64 Velké Přílepy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX - kontroloři: XXXXX XXXXXXXXXX (XX.XX.XXXX) Zástupci obce: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle š X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 a č 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnic...
bez názvu
Závěrečný účet obce Svrkyně za rok 2019
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
Údaje o obci:
Adresa: Obec Svrkyně,Svrkyně 94,252 64 Velké Přílepy
IČO: 00640743
Tel.: 220930689
Email: obec@svrkyne.cz
www.svrkyne.cz
Peněžní ústavy: Komerční banka,č.účtu: 35620-111/0100,ČNB,č.účtu: 94-815111/0710
Počet obyvatel k 31.12.2019: 288
Počet členů obecního zastupitelstva: 7
Obec Svrkyně je členem Svazu měst a obcí,SO Od Okoře k Vltavě a Přemyslovské Střední Čechy
Účetnictví je počítačově zpracováno programem TRIADA spol <.>,s.r.o <.>,Praha 9
V roce 2019 byla schválena OZ :
Vyhláška č.1/2019,kterou se stanoví část společného školního obvodu mateřské školy s účinností od 1.12.2019 <.>
Vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020 <.>
Vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného pozemku <.>
<br>
<br>
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
Rozpočtové opatření č <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Schválený rozpočet
1
2
3
4
5
6
7
8
suma
Upravený
rozpočet
Plnění k 31.12.2019
Plnění k uprav <.>
rozpočtu %
Plnění ke schvál.rozpočtu.%
<br> Třída 1- Daňové příjmy
3 949
<br>
<br>
<br> 15
<br>
<br> 596
611
4560
4563
100,06
115,55
<br> Třída 2-Nedańové příjmy
391
<br>
<br>
<br> 80
<br> - 116
-36
355
355
100,00
90,79
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy
0
<br>
<br>
<br>
<br>
0
0
0
100,00
100,00
<br> Třída 4-Přijaté dotace
60
<br> 5
<br>
<br>
<br>
5
65
65
100,00
108,33
<br> Příjmy celkem
4 400
0
5
0
0
0
80
0
480
580
4 980
4982
100,04
<br> 113,23
<br> Třída 5-Běžné výdaje
3 990
<br>
<br>
<br> 15
<br>
-960
-945
3 045
3 021
99,21
75,71
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje
1 000
<br>
<br>
<br>
<br> -104
-104
896
896
100,00
89,60
<br> Výdaje celkem
4 990
0
0
0
0
15
0
0
-1064
-1049
3 941
3 917
99,39
78,50
<br> Saldo: Příjmy -výdaje
590
0
-5
0
0
0
-80
0
-30
-1629
-1 039
-1 065
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění p...

Načteno

edesky.cz/d/4141984

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svrkyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz