« Najít podobné dokumenty

Obec Strašov - Veřejná vyhláška ÚR PK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška ÚR PK
KRAJSKY URAD
<br> Pardubického kraje
<br> odbor rozvoje
oddélem’ L'Jzemniho pla’novém’
<br>
<br>
<br> Cislo jednaci: KrU 62721/2020 Pardubice dne 28.8.2020
<br>
<br> VEREJNA VYHLAéKA
<br> Oznémeni o vydéni
AKTUALIZACE 6.3 zASAD UZEMNiHo ROZVOJE PARDUBICKEHO KRAJE
<br> Krajsky Ufad Pardubického kraje,odbor rozvoje,jako pfisluény orgén podle § 7 odst.1 pism.a)
zékona é.183/2006 8b <.>,0 L’Jzemnim plénovéni a stavebnim Fédu (stavebni za’kon),ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi,v souladu 5 § 173 zékona é.500/2004 8b <.>,sprévm’ Féd,ve znéni pozdéjéich
pfedpisfil <,>
o z n a m uj e <,>
<br> 2e Zastupitelstvo Pardubického kraje,<.> pfisluéné podle § 7 odst.2 stavebniho zékona,vydalo
usnesenim é.Z/511/20 ze dne 25.8.2020,V souladu 3 § 36 odst.4 stavebm’ho zékona a 3 § 171
ai 174.sprévm’ho Fédu formou opatfem’ obecné povahy,Aktualizaci 6.3 Zésad L’Jzemniho
rozvoje Pardubického kraje <.>
<br> Aktualizace 6.3 Zésad fizemniho rozvoje Pardubického kraje (ZUR Pk) a Uplné znéni ZUR
Pk po vydéni Aktualizace ('3.3 jsou zvefejnény zpflsobem umoifiujicim délkovy pfistup na
stra’nkéch Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz,v sekci Regionélni rozvoj Investice — Odbor
<br> rozvoje — Uzemni pla’novéni,na adrese:
httpszllwww.pardubickykraj.cz/aktualizace-c—3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk
<br> V souladu 5 § 42c stavebm’ho zékona navaé Aktualizace 63.3 ZUR Pk 06innosti dnem doruéeni
aktualizace a Uplného zném’ po této aktualizaci vefejnou vyhléékou <.>
<br> Aktualizace 6.3 ZUR Pk a Uplné znénl’ ZUR Pk po vydéni Aktualizace ("3.3 jsou k nahlédnuti
v listinné podobé na odboru rozvoje,oddéleni Uzemm'ho plénovéni Krajského UFadu Pardubického
kraje <.>
<br> Toto oznémeni se v souladu 5 § 173 sprévm’ho Fédu zvefejfiuje na Ufedm' desce Krajského Ufadu
Pardubického kraje a na Ufednich deskéch obecnich Ufadfi v obcich Pardubického kraje <.>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX
vedouci odboru rozvoje
<br> v z.Mgr.XXXXX XXXXX
vedouci oddéleni L'Jzemnl'ho plénovéni
<br> Potvrzujeme,XX bylo oznémeni vyvééeno nejméné 15 dnL‘} n...

Načteno

edesky.cz/d/4141920

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz