« Najít podobné dokumenty

Obec Krupá - Oznámení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krupá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou
Číslo jednací: 125983/2020/KUSK – DOP/Sva Spisová značka: SZ_125983/2020/KUSK Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX Značka: DOP/Sva Praha: XX.XX.XXXX OZNÁMENÍ VĚŘEJNOU VYHLÁŠKOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI č.I/6 Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu obchodní společnosti STRABAG a.s <.>,IČ: 60838744,Kačírkova 982/4,158 00 Praha - Jinonice (dále jen „navrhovatel“) zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol.s r.o <.>,IČ: 45144991,Havlíčkova 923,273 51 Unhošť (dále jen „zmocněnec“) stanovuje dle § 77 odst.1 písm.b) a v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci č.I/6 z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při uzavírce silnic č.III/22916,III/22917 a III/22917n,a to za následujících podmínek: Místo stanovení: silnice č.I/6,staničení km cca 44,000 – 46,000,k.ú.Krupá,okres Rakovník,Přechodné dopravní značení: Rozmístění DZ bude provedeno dle předloženého návrhu dopravního značení č.DIO-112-8/2020 zpracovaného společností ADSUM spol.s r.o <.>,IČ: 45144991,Havlíčkova 923,273 51 Unhošť,schváleného PČR,Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní odbor vnější služby Rakovník,Dopravní inspektorát,č.j.: KRPS-206316-2/ČJ-2020-011206 ze dne 20.08.2020,125983/2020/KUSK – DOP/Sva Stránka 2 z 6 ODBOR DOPRAVY Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 105 www.kr-stredocesky.cz IDDS: keebyyf svajcikova@kr-s.cz Termín osazení přechodného DZ: od 21.09.2020 do 29.09.2020 – 1.etapa,od 30.09.2020 do 05.10.2020 – 2.etapa,Odpovědný subjekt za osazení,údržbu...

Načteno

edesky.cz/d/4141780

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krupá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz