« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S AUKCÍ Č. B/13/2020 - PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 8390/81 (DLE GP PARC.Č. 8390/141), K.Ú. ŽIDENICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Geometrický plán.pdf
<,> Wm IOSAvADNín-ao A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTŘU NEMOVIITOSTĚ Dosavadní stav NOVÝ stav Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely“ Druh pozemku Typ stavby Způs.Porovnání se stavem evit'ence právních vztahů pozemku pozemku UVČEH' Díl přecházlzpozemku Člsloiistu Výměra díÍu Označení parc.čislem Způsob využití parc; číslem Způsob využítí Způsob využití výměr označeného v vlastnictví dilu : ha," 2 katastru dřívějšipoz.-* ha ! m 2 ha m : m nemovitost! evidenci '\ ' 8390/81 22 56 SW'IÉĚL— 8390/81 22 28 “$%—„,0 8390/81 60000 ; 22 28 \ „ osta ( ' ; 8390/141 28 ——L—lmé M,2 8390/81 60000 23 22 56 22.56 | : 5227 „.<.>,8898/2 5225,8397/11 \.š? 8398/1 (g;,V.8.399 8404/1 8390/81 8390/52,8 3 9 0/80 8390/141 &* 65 e\Ý) V (hráč 5397/12 5404/2.V.8403/2 8390/14 V.8403/1 Seznam souřadnic [Sv-JTSK) Císlu bodu Souřadnice pro zápis do KN“ Y X Kod kv.Poznamka k,a.Zldenlce [511115] 1 595551 „13 11-257'2'4 3' 2 59555454 115025219 3 3 59555099 115025544 3 4 59555072 115025509 3 5 59555015 115025315 3 5 595549515 115025122 3 7 595545319 115025925 3 GEOMETRICKÝ PLÁN maw=mwmněnpummfnmnnmckýmm smjnnpmvam M&nprůšfnúfzmůnlmfw: pro Jméuorpříimmk Ing.! [i] Mátlová Imčnmvříímm1 Ing.XXXXX XXXX rozdělení pozemku \ Číslo položkylmnmu'ůřeclněnprivnčných Číslo položky smamu úledněoprávněnýchr XXXX/XXXX mmm.1062/1995 zeměměřickýchhženýnk ;Dne: 27.53132016 Číslo: 140/2015 Dnz: 4.1 |,2016 Číslo: 1187/2016 Náležňomúapimsňndpwfdíprávnlmpřzdpísům.Tento,',' ',"',' ' ' piá'nuv ' ' ' ",<.> -ŠM ' ' vdnhmmmíkmmim úřadu.Katulrílni WWučíslwinímpu-cd.Odhal '"
<br> Vyhotovitek GEOS mar s.r.o.Wellmva 1352 <.>,66434 Kuřim tel.:603370875 e—maik pavelmatl©seznam£z
<br> KÚ pro Jihomoravský kraj KP Brno-město
<br> Číslo plánu: 3285—235/2016 Ohm: Brno-město Obec: Brno
<br> Ing.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Kat; území Židenice
<br> PGP-XXXXXXXXX-XXX
<br> Mapový list: Brno 8-0/21
<br> 2016.11.03 11:33:46 CET
<br>,<.> „.<.>.<.>,"bylap.<.> seznámil s: v“ terénu : průbčham navrhovaných nových hranic.' které byly ...
Informace pro účastníky VŘ.pdf
1
<br>
<br>
42599/B/2020-HMU1
Čj.: UZSVM/B/28171/2020-HMU1
<br>
<br> Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce
<br>
1.Prezence účastníků výběrového řízení (dále jen „VŘ“) bude probíhat od uplynutí termínu pro
<br> podání nabídek maximálně po dobu 30 minut.Po uplynutí této doby bude zahájeno otevírání
doručených obálek.Účastníku,který se k prezenci dostaví po uplynutí doby určené
k prezenci,nebude prezence umožněna.Při prezenci se musí účastník VŘ prokázat:
<br> a) pokud se jedná o fyzickou osobu,musí prokázat svoji totožnost platným průkazem
totožnosti,který při prezenci účastníků VŘ předloží k nahlédnutí.Pro účely VŘ se za
průkaz totožnosti považuje u zahraničních fyzických osob pouze cestovní doklad;
<br> b) pokud se jedná o právnickou osobu,osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat
jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit <,>
že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem
z veřejného rejstříku,výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku,v němž
je právnická osoba zapsána,případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny,která
prokazuje založení právnické osoby,způsob podepisování a případné změny těchto údajů <,>
nebo odkazem na zvláštní zákon,kterým právnická osoba vzniká.Statutární orgán
právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti (viz výše).Pokud
dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku
zapsána,může statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským
zápisem nebo písemným čestným prohlášením a současně musí doložit,že se jedná
o osobu oprávněnou jednat za účastníka VŘ <.>
<br> c) pokud se jedná o obec,kraj nebo hlavní město Praha,pak zástupce obce,kraje nebo
hlavního města Prahy je povinen prokázat se listinou dokládající jeho oprávnění jednat
jejich jménem ve VŘ a prokázat svoji totožnost (viz výše)
<br> 2.Pro případnou účast v aukci je nezbytné,aby se účastník VŘ ...
Nabídka do VŘ - FO.pdf
1
<br>
<br> 42599/B/2020-HMU1
Čj.: UZSVM/B/28171/2020-HMU1
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno,odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno
<br>
<br>
NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ
ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - FYZICKÉ OSOBY
<br>
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ S AUKCÍ
<br> č.B/13/2020
<br>
<br> JMÉNO,PŘÍJMENÍ: ……………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> DATUM NAROZENÍ: ……………………………………………………………………………………….<.>
<br> TRVALÝ POBYT: ……………………………………………………………………….…………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br> NABÍZENÁ VÝŠE NÁJEMNÉHO Kč/rok: ……………………………………………………………… <.>
<br> slovy: ……………………………………………………………………………………………………….<.>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br> ÚČEL NÁJMU: ……………………………………………………………………….……………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
<br> 1.Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) prohlašuje,že svoji nabídku činí vážně a nikoliv
<br> v omylu,že se seznámil s podmínkami VŘ č.B/13/2020,že jsou mu srozumitelné,že s nimi
souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí.Účastník VŘ výslovně prohlašuje <,>
že souhlasí s předloženým zněním nájemní smlouvy na pronájem předmětného majetku
a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít nájemní smlouvu v souladu s výše uvedenými
podmínkami <.>
<br> 2.Účastník VŘ prohlašuje,že je v dobré finanční situaci,že je schopen dodržet své povinnosti
a závazky vyplývající z nájemní smlouvy,zejména zaplatit řádně a včas nájemné za předmět
nájmu,a že složil kauci včas a řádně v souladu s podmínkami VŘ <.>
<br> 3.Účastník VŘ prohlašuje,že nemá vůči vyhlašovateli VŘ žádný dluh,jehož plnění
je vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu podle § 40 zákona č.120/2001 Sb.<,>
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 4.Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových všechny podstatné skutečnosti,které mají nebo by mohly mít...
Nabídka do VŘ - PO.pdf
1
<br>
<br> 42599/B/2020-HMU1
Čj.: UZSVM/B/28171/2020-HMU1
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno,odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno
<br>
<br>
NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ
ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PRÁVNICKÉ OSOBY
<br>
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ S AUKCÍ
<br> Č.B/13/2020
<br>
<br> NÁZEV: ………….<.> ……………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> IČO: ………………………………….…………………………………………………………………….<.>
<br> SÍDLO: ………………………………………………………………………………………………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br> OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNÁNÍ: …………………………………………………………………….<.>
<br> …………………………………………………………………………………………………………………
<br> NABÍZENÁ VÝŠE NÁJEMNÉHO V Kč/rok:……………………………………………………………… <.>
<br> slovy: ………………………………………………………………………………………………….<.> …….<.>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br> ÚČEL NÁJMU: ……………………………………………………………………….……………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
1.Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) prohlašuje,že svoji nabídku činí vážně a nikoliv
<br> v omylu,že se seznámil s podmínkami VŘ č.B/13/2020,že jsou mu srozumitelné,že s nimi
souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí.Účastník VŘ výslovně prohlašuje <,>
že souhlasí s předloženým zněním nájemní smlouvy na pronájem předmětného majetku
a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít nájemní smlouvu v souladu s výše uvedenými
podmínkami <.>
<br> 2.Účastník VŘ prohlašuje,že je v dobré finanční situaci,že je schopen dodržet své povinnosti
a závazky vyplývající z nájemní smlouvy,zejména zaplatit řádně a včas nájemné za předmět
nájmu,a že složil kauci včas a řádně v souladu s podmínkami VŘ <.>
<br> 3.Účastník VŘ prohlašuje,že nemá vůči vyhlašovateli VŘ žádný dluh,jehož plnění
je vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu podle § 40 zákona č.120/2001 Sb.<,>
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 4.Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit ...
Návrh nájemní smlouvy.pdf
1
<br>
<br>
42599/B/2020-HMU1
Čj.: UZSVM/B/28171/2020-HMU1
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Mgr.XXXXX XXX,ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno <,>
odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno
IČO: 69797111
(dále jen „pronajímatel“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ………,bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
trvalý pobyt: …….<.> <.>,bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (přesný název v souladu
s veřejným rejstříkem nebo dle živnostenského oprávnění) <,>
místo podnikání …….<.>.<.>.<,>
IČO:………,DIČ ……… <,>
bankovní spojení ………
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta -právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje……… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO:………,DIČ ……… <,>
zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
bankovní spojení …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…
(dále jen „nájemce“)
<br> Varianta -územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(přesné znění názvu územně samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje……… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost,funkce),nebo
zastoupený ...
Oznámení o VŘ.pdf
|||||||||||I|||III|I||||I||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<br> 42599/B/2020-HMU1 Cj.: UZSVM/B/28171/2020—HMU1
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Brno odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 71,602 00 Brno
<br> Oznámení o výběrovém řízení 3 aukci
<br> čís.3113/2020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o pronájem nemovitého majetku v katastrálním území Židenice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 15.září 2020
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na pronájem dále uvedeného majetku ve vlastnictví Ceské republiky (dále jen „pronajímaný majetek“) <.>
<br> |.Pronajímaný majetek
<br>.pozemek parc.č.83901141 o výměře 28 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: jiná plocha <,>
<br> oddělený geometrickým plánem č.3285-235/2016 ze dne 27.10.2016,který dosud nebyl zapsán v katastru nemovitostí,z pozemku parc.č.8390/81
<br> vk.ú.Židenice,obec Brno,vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno — město a zapsaného na LV č.60000
<br> II.Popis pronajímaného majetku
<br> Pozemek se nachází v městské části Brno — Židenice při dopravním uzlu Stará Osada.Jedná se o plochu zpevněnou štěrkem.Pozemekje vyznačen v kopii geometrického plánu,která je přílohou tohoto Oznámení <.>
<br> Dle platného Územního plánu města Brna je pozemek parc.č.8390/81,k.ú.Židenice,z kterého byl oddělen pronajímaný pozemek,částečně součástí návrhové plochy občanského vybavení komerčního — C s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem CO — obchod a slu...
Podmínky VŘ.pdf
1
<br>
<br>
42599/B/2020-HMU1
Čj.: UZSVM/B/28171/2020-HMU1
<br>
<br> Podmínky výběrových řízení na pronájem majetku vyhlašovaných
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> (dále jen „Podmínky VŘ“)
<br>
Podmínky VŘ upravují pravidla zjišťování zájemců o pronájem majetku státu formou výběrového
řízení (dále také jen „VŘ“),které v souladu se zákonem č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích a vyhláškou č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,oboje ve znění pozdějších
předpisů,vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Tyto Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho
podmínkách.Jsou k dispozici na kontaktní adrese Úřadu a na webu Úřadu <.>
<br>
<br>
Čl.1
Povinný obsah a forma nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení
<br>
1.Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce.Obálka s nabídkou musí být označena
<br> podle instrukcí obsažených v Oznámení o výběrovém řízení <.>
<br> 2.Nabídka XXXXXX do výběrového řízení musí obsahovat:
<br> a) Vlastní nabídku účastníka VŘ podanou na formuláři Nabídka a prohlášení účastníka VŘ <,>
který je k dispozici na webu Úřadu u informace o pronájmu pronajímaného majetku <.>
<br> b) Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku,pokud nabídku činí právnická
osoba <.>
<br>
Vlastní nabídka účastníka VŘ
<br> Vlastní nabídka musí být předložena v českém jazyce na formuláři Nabídka a prohlášení
účastníka VŘ a musí obsahovat tyto údaje:
<br> - U fyzických osob jméno a příjmení,datum narození,trvalý pobyt <.>
<br> - U právnických osob přesný název,sídlo,IČO a osobu oprávněnou k zastupování
právnické osoby <.>
<br> - V případě nabídky o společný pronájem více osobami musí být uvedeny identifikační
údaje u všech účastníků <.>
<br> - Nabízenou výši nájemného,která musí být uvedena číselně i slovně v Kč,přičemž
v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má pře...

Načteno

edesky.cz/d/4141736

Meta

Pronájem   Pronájem   Veřejná zakázka   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka   Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz