« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: referent sociálních věcí/zaměstnanec Odboru sociálních věcí pro výkon na Úseku sociální péče a Úseku samosprávních a ostatních činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prohlášení
T 18829/ 2020
<br> PROHLÁŠENÍ
<br> Já.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,narozen(a) dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(dále jen „Subjekt"),ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů azákona č.111/2019 Sb <.>,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a dále v souladu s čl.6 odst 1 písmeno a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016,o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů aovolném pohybu těchto údajů,které nabylo účinnosti dne 25.května 2018 <,>
<br> souhlasím s tím,aby moje osobní údaje a podklady,které tímto poskytuji Městskému úřadu Sedlčany,byly zpracovány a vedeny pouze pro účely výběrového řízení na obsazení pracovního místa referenta sociálních věcí I zaměstnance Odboru sociálních věcí <.>
<br> Tímto uděluji souhlas městu Sedlčany,které je zastoupeno výkonným orgánem Městským úvřadem Sedlčany,se sídlem Sedlčany,náměstí T.G.Masaryka č.p.32,264 80 Sedlčany,ICO 00243272 (dále jen „Správce“),aby ve smyslu výše uvedených předpisů převzal,zpracovával a uchovával tyto osobní údaje:
<br> jméno,příjmení (na základě zák.č.312/2002 Sb.);
<br> titul před,případně za jménem (na základě zák.č.312/2002 Sb.);
<br> datum a místo narození (na základě zák.č.312/2002 Sb.);
<br> státní příslušnost (na základě zák.č.312/2002 Sb.);
<br> místo trvalého pobytu (na základě zák.č.312/2002 Sb.);
<br> adresu pro doručování písemností (na základě souhlasu);
<br> číslo OP nebo číslo dokladu o povolení pobytu (na základě zák.č.312/2002 Sb.);
<br> kontaktní telefon pro potřeby organizace řízení o výběru (na základě souhlasu);
<br> e-mail (na základě souhlasu);
<br> doklad o nejvyšším odborném vzdělání se všemi údaji na něm obsaženými (zák.č.312/2002 Sb.); (na základě zák.č.312/2002 Sb.);
<br> osobní podpis (na základě zák.č.312/2002 Sb.; podpůrn...
Životopis
T 18829/ 2020
<br> ž | v 0 T O P | S (základní struktura)
<br> OSOBNÍ ÚDAJE
<br> Jméno:
<br> Příjmení:
<br> Titul (před jménem; za jménem): Datum narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Adresa trvalého pobytu:
<br> Telefon:
<br> VZDĚLÁNÍ ODBORNÉ KURZY
<br> PROFESNÍ PRAXE (průběh trváníjednotlivých zaměstnání,evidence na Úřadu práce CR,apod.)
<br> ODBORNÉ STÁŽE DOVEDNOSTI OSOBNÍ ZÁJMY
<br> JINÉ SDĚLENÍ
<br> Datum Podpis uchazeče.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Přihláška
T 18829/ 2020
<br> Ing.Vojtěch Hlaváček,tajemník Městský úřad Sedlčany náměstí T.G.Masaryka č.p.32 264 80 Sedlčany
<br> P Ř | H L A s K A do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice — referent sociálních věcí! pracovník Odboru sociálních věcí
<br> Jméno,příjmení,titul uchazeče
<br> Datum a místo narození
<br> Státní příslušnost
<br> Místo trvalého pobytu
<br> Adresa pro doručování
<br> Kontaktní telefon
<br> číslo OP nebo číslo dokladu o povolení pobytu
<br> Přílohy žádosti:
<br> Informace o splnění výše uvedených požadavků:
<br> Datum Podpis uchazeče
Oznámení
T 18829/2020
<br> x.!
<br> SLDLČANY
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> MĚSTO SEDLČANY zastoupené tajemníkem Městského úřadu Sedlčany vyhlašuje dne 16.září 2020
<br> v souladu se zněním zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „zák.č.312/2002 Sb.“) <,>
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa,referent sociálních věcí / zaměstnanec Odboru sociálních věci pro výkon na Useku sociální péče a Useku samosprávních a ostatních činností
<br> Název územního samosprávného celku: Město Sedlčany,zastoupené výkonným orgánem Městským úřadem Sedlčany,se sídlem Sedlčany,náměstí T.G.Masaryka č.p.32,264 80 Sedlčany,ICO 00243272 <.>
<br> Druh práce: referent sociálních věcí / pracovník Městského úřadu Sedlčany,Odboru sociálních věcí,Úseku sociální péče a Úseku samosprávných aostatních činností,plnící úkoly vyplývající zejména ze zákona č.108/2006 Sb <.>,zákona č.111/2006 Sb <.>,ale i dalších souvisejících předpisů,vykonávající specializovanou činnost v oblasti samostatně prováděného výkonu zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství,provádění sociální práce s rodinami,jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence,krizové pomoci a sociální rehabilitace,provádění depistážní činnosti,výkon komplexního sociálního šetření,případné jiné činnosti související se sociální prací zaměřené na subjekty se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení,a to vše pro regionálně určené oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany; plní další úkoly a činnosti.-
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Sedlčany,náměstí T.G.Masaryka č.p.32,264 80 Sedlčany — dislokace kanceláře,konkrétní místa ve správním obvodu obce s rozšířenou působností pro terénní činnosti,další místa při plnění povinností spojených se služebními úkoly a nutnými služebními cestami <.>
<br> Požadavky: 1.Splnění zákonných předpokladů pro vznik pracovního poměru úř...

Načteno

edesky.cz/d/4141509

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz