« Najít podobné dokumenty

Obec Načeradec - Zápis z 11. jednání ZM dne 7.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Načeradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 11. jednání ZM dne 7.9.2020
MĚSTYS NAČERADEC
<br>
<br>
ZÁPIS Z 11.JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 7.ZÁŘÍ 2020 KONANÉHO V HASIČSKÉ
<br> ZBROJNICI NAČERADEC (1.patro) OD 18:00 HODIN
<br> Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,omluven: 3),příloha č.1
Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X.Zahájení
Starostka městyse XXXXX XXXXXXXXXXXX (dále jen “starostka“) zahájila jednání zastupitelstva městyse
v XX:XX hod.a přivítala přítomné zastupitele a občany.Přítomno je 12 členů <.>
Zastupitelé městyse (ZM) jsou schopni se usnášet,jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva.Starostka určila zapisovatelkou Martinu Švecovou <.>
Starostka oznámila,že dnešní jednání zastupitelstva městyse se bude zvukově zaznamenávat jen pro
účely doplnění zápisu z jednání ZM případně opravu zápisu z jednání ZM,ne za účelem zveřejňování <.>
Starostka vyzvala ZM k hlasování.Navrhla,aby se na dnešním jednání ZM hlasovalo veřejně.Jiný návrh
nikdo nepřednesl <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.170/11/2020 bylo schváleno <.>
<br>
Starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání,který byl zaslán na pozvánkách a dále byl
uveřejněn na úřední desce i na internetu <.>
Starostka vyzvala přítomné k doplnění programu.Starostka navrhla doplnit program jednání – Smlouva o
smlouvě budoucí kupní a smlouvě budoucí směnné,a to do programu jako bod 7.Ostatní body budou
posunuty.Jiné návrhy na doplnění programu nebyly.Starostka vyzvala k hlasování o upraveném návrhu
programu <.>
<br>
Návrh usnesení:
PROGRAM:
1.Zahájení
2.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.Zpráva finančního výboru
4.Obecně závazná vyhláška č.1/2020,požární řád
5.Dotace a veřejné zakázky
<br> a) Obnova alejí v Načeradci
b) Workoutové hřiště
<br> 6.Rozpočtové opatření č.7/2020
7.Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouvě budoucí směnné
8.Disku...

Načteno

edesky.cz/d/4141452

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Načeradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz