« Najít podobné dokumenty

Obec Stéblová - Závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stéblová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava_z_prezkoumani_hospodareni_2019
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hOSpodaření za rok 2019
<br> obce Stéblová
<br> IČ:00580619
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.listopadu 2019 jako dílčí přezkoumání 17.února 2020 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 8.8.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumaně období od 01.01.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 22.11.2019.2.Konečně přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 17.02.2020 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.42032004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2019 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Zoja Hausnerová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzeně podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.4203004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 17.12.2020 <.>
<br> A.Vysledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napraveně v průběhu dílčích přezkoumání za 2019
<br> nebyly zjištěny ...
Závěrečný účet 2019
Licence: DA16 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> Obec Stéblová 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00580619
<br> název Obec Stéblová 
<br> ulice, č.p.Stéblová
<br> obec Opatovice nad Labem
<br> PSČ, pošta 533 45
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 466981263
<br> fax
<br> e-mail steblova@iol.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.03.07.2020 9h31m48s
<br>
<br> Licence: DA16 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 3 555 000,00  3 555 000,00  3 812 302,93 
<br> Nedaňové příjmy 344 500,00  360 000,00  384 223,32 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 60 900,00  1 031 400,00  3 971 400,00 
<br> Příjmy celkem 3 960 400,00  4 946 400,00  8 167 926,25 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.850 000,00  850 000,00  987 246,86 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00  20 000,00  23 689,98 
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 870 000,00  870 000,00  1 010 936,84 
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00  700 000,00  760 228,5...

Načteno

edesky.cz/d/4141215

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stéblová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz