« Najít podobné dokumenty

Obec Trojanovice - Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru, výkupu a úpravě odpadů s názvem, Úprava kovových odpadů, provoz Trojanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 (staženo 1×)
Obec Trojanovice
Trojanovice 210 PSČ 744 01
<br> Č.j.:OÚ Tj 1291/2020/On Trojanovice 31.srpna 2020
Tel.556 808 565
Email: obec@trojanovice.cz
<br> Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117
702 18 Ostrava
<br> Vyjádření k oznámení záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke
sběru,výkupu a úpravě odpadů s názvem Úprava kovových odpadů,provoz
Trojanovice“
<br> Obec Trojanovice nesouhlasí s navýšením kapacity provozovny LEGOMAT,s.r.o <.>,pokud
nebudou přijata opatření,která by zvýšila komfort bydlení v okolí,který je současným
provozem narušen <.>
<br> Jedná se o tyto problémy:
<br> 1.Neustálé hučení strojů.Zřejmě se jedná o čerpadla a kompresory k lisům,které nejsou
řádně odhlučněny a je zcela evidentní,že v tomto smyslu je zapotřebí investovat do
technologií,které by zamezily permanentnímu podprahovému hluku,který je zvlášť výrazný
v zimních měsících,kdy není přirozené odhlučnění pomocí olistěných stromů <.>
2.Přesypávání odpadu.Odpad před či po zpracování je přesypáván z jednoho kontejneru do
druhého.Jedná se o nahodilé nárazy či rázy,které se nesou okolím <.>
<br> Kombinace těchto dvou jevů snižuje výrazně komfort bydlení v lokalitě a obtěžuje občany
obce Trojanovice.Obec Trojanovice tedy žádá o řešení těchto problémů.Do jejich vyřešení
vyslovujeme s navýšením kapacity nesouhlas <.>
<br> Z tohoto důvodu také žádáme o posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
starosta obce
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Not specified
Příloha č. 3 (staženo 1×)
Vaše značka ze dne Naše číslo jednací: Vyřizuje / linka: Místo a datum:
<br> Č.J.: ČIŽP/49/2020/6515 Spis: ZN/ČIŽP/49/2445/2020 Strana 1
<br> MSK 100942/2020 10.8.2020 ČIŽP/49/2020/6515 Mgr.Jurčík / 109 Ostrava,9.9.2020
<br> Vyjádření k oznámení záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke
sběru,výkupu a úpravě odpadů s názvem "Úprava kovových odpadů,provoz
Trojanovice"“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> Česká inspekce životního prostředí,Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému
oznámení záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru,výkupu
a úpravě odpadů s názvem "Úprava kovových odpadů,provoz Trojanovice"“ zpracovatel
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,Kubánská XXXX/X,XXX XX Ostrava (dále „oznámení“),oznamovatel
LEGOMAT,s.r.o <.>,se sídlem Frýdlantská 1458,738 01 Frýdek-Místek,IČO 293 81 444,nemá
zásadní připomínky,pouze upozorňuje na níže uvedenou nepřesnost oznámení <.>
<br> Dle oznámení záměru se jedná o navýšení roční kapacity stávajícího zařízení ke sběru,výkupu a
úpravě odpadů (úprava kovového odpadu) z 12 000 tun na 15 000 tun (denní z 36 na 96 t) odpadů
a přidání 1 ks lisovacího zařízení /briketovací lis/(s kapacitou 10 tis.t/rok,2 t/hod.) a s tím
související pohyb materiálu,který bude umístěn na manipulačních plochách včetně využití
váhového systému,vše ve stávajícím areálu bývalého zemědělského družstva Trojanovice v k.ú <.>
Trojanovice.Lisování kovových a nekovových třísek představuje soubor zařízení pro třídění <,>
úpravu a lisování třísek umístěný v hale na parcelách parc.č.1400/1 a 1400/2.K lisování slouží
stávající lis s kapacitou výroby 10 000 t /rok.Celá technologie bude doplněná o další lisovací
zařízení stejné kapacity <.>
<br> Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje,že stávající kapacita zařízení je 10 tis <.>
t/rok (dle platného provozního řádu),ne 12 tis.t/rok jak je uváděno v oznámení a v přílohách <.>
<br> ČIŽP s ohledem na charakter záměru a jeho rozsah nepožaduje zám...
Příloha č.2 (staženo 1×)
SPR 28.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 100942/2020
<br> ZE DNE: 10.08.2020
<br>
<br> SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 42745/2020/NJ/HOK
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 42745/2020/NJ/HOK
<br> VYŘIZUJE: MUDr.XXX XXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: iva.cechova@khsova.cz
<br>
<br> DATUM: 09.09.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VYJÁDŘENÍ
<br>
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,jako místně a věcně příslušný
<br> správní úřad podle § 82 odst.1 a odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),jako
<br> dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.a § 3 písm.e) zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č.100/2001 Sb.“),obdržela dne 12.08.2020 žádost
<br> Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,o vyjádření k oznámení
<br> záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst.8 zákona
<br> č.100/2001 Sb.a podle ustanovení § 82 odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb.toto vyjádření:
<br>
<br> Oznámení záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru,výkupu a zpracování odpadů
<br> s názvem Úprava kovových odpadů,provoz Trojanovice“ zpracované podle § 6 zákona č.100/2001 Sb <.>
<br> v rozsahu přílohy č.3 dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
<br> jako přijatelný.Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr předloženého
<br> oznámení akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zák.č.100/2001 Sb <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezské...
příloha č. 1 (staženo 1×)
*KUMSX02B8USS*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního
prostředí a zemědělství,jako dotčeného správního orgánu,k oznámení
záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru,výkupu
a úpravě odpadů s názvem,Úprava kovových odpadů´,provoz Trojanovice“
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený
správní orgán ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů,posoudil
předložené oznámení záměru „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru,výkupu a úpravě
odpadů s názvem,Úprava kovových odpadů´,provoz Trojanovice“,oznamovatel: LEGOMAT,s.r.o <.>,se sídlem
Frýdlantská 1458,738 01 Frýdek - Místek,IČO: 293 81 444,v zastoupení: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX <,>
Kubánská XXXX/X,XXX XX Ostrava,a vydává vyjádření z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního
prostředí ve své kompetenci <.>
<br> Předmětem záměru je navýšení kapacity stávajícího zařízení na úpravu kovových odpadů kategorie ostatní
z 12 000 t/rok na 15 000 t/rok.Do zařízení bude nově instalováno 1 lisovací zařízení.Maximální okamžitá
kapacita zařízení je 250 t.Záměr je umístěn na pozemcích parc.č.1400/1,1400/2,2020/4 v k.ú.Trojanovice <.>
<br> Z hlediska zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad,příslušný podle § 77a odst.4 písm.n) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
ve znění pozdějších předpisů,vydal k posuzovanému záměru v souladu s ustanovením §...
Věřejná vyhláška - Rozhodnutí (staženo 2× )
*KUMSX02BBXBH*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Závazná část
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní orgán,a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví,podle § 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,a podle § 3 písm.f) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“),podle § 7 odst.6
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl <,>
že záměr s názvem
<br> „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru,výkupu a
úpravě odpadů s názvem,Úprava kovových odpadů´,provoz Trojanovice“
<br> (dále též jen „záměr“)
<br> nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:
Záměr „Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru,výkupu a úpravě odpadů s názvem,Úprava
kovových odpadů´,provoz Trojanovice“ naplňuje svým rozsahem a charakterem ustanovení bodu 56 Zařízení
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok) kategorie II
přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; záměr byl posuzován dle § 4 odst.1 písm.c)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4141174

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Trojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz