« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Losiny - VV-Opatření obecné povahy - Stanovení záplaového územní včetně vymezení aktivní zóny významného vodn

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Losiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podpis, (O) Stanovení záplavového území Merta.pdf
1 (7) č.j.: KUOK 99234/2020
<br>
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
___________________________________________________________________
<br> Č.j.: KUOK 99234/2020 V Olomouci dne 14.9.2020
SpZn.: KÚOK/56940/2020/OŽPZ/339
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.spicakova@olkraj.cz
<br>
<br>
Počet listů: 4
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného
vodního toku Merta (IDVT 10100445) v km 0,000 – 11,104
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„KÚOK“),jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 104 odst.2
písm.d) a § 107 odst.1 písm.o) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“),ust.§ 25,ust.§ 172 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“),v souladu s ust.§ 8 vyhlášky
č.79/2018 Sb <.>,o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“),na základě návrhu
správce významného vodního toku Merta a správce povodí: Povodí Moravy,s.p.<,>
IČO: 70890013,Dřevařská 11,601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“) ze dne
20.5.2020
<br>
I.nově stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 66 odst.1 vodního zákona a ust.§ 8 vyhlášky
pro rozliv Q100,Q20 a Q5 záplavové území významného vodního toku Merta
(IDVT 10100445) v km 0,000 – 11,104 v katastrálním území Petrov nad Desnou <,>
Sobotín,Maršíkov a Vernířovice u Sobotína,a to v rozsahu mapových podkladů –
situace záplavového území Merty zpracované navrhovatelem (Ing.Gimun <,>
Ženíšková) v 02/2020 (výkresy „Situace ZÚ Merty,km 0,000 – 11,104“ A.1.a A.2.)
v měřítku 1: 10 000,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření <.>
Čísl...

Načteno

edesky.cz/d/4141173

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Losiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz