« Najít podobné dokumenty

Obec Mírová - Žádost o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mírová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8. Kupní smlouvy právnická osoba, fyzická osoba
LE (a 7" “* KUPNÍ SMLOUVA
<br> č.: 5 1269/18
<br> uzavřená dle ust.5 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) Smluvní strany:
<br> Lesy české republiky,s.p <.>
<br> se sídlem: Přemyslova 11061 19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
<br> zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddil AXII.vložka 540,zastoupený Ing.Miroslavem Roznerem,ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary,na základě Pověření ze dne 8.7.2019
<br> jako prodávající na straně jedné (dále XXX XXXX „prodávajíci“) X
<br> Obec Mírová
<br> se sídlem: Mírová 4o,Mírová PSČ 357 35 zastoupená: Ing.XXXXX XXXXXXX - starostka IČO: XXXXX XXX
<br> jako kupující na straně druhé ( dále XXX XXXX „kupující“) uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto
<br> KUPNÍ smouvu
<br> I.Úvodní ustanovení
<br> 1.Prodávající prohlašuje,že Česká republika je výlučným vlastníkem a Lesy České republiky,s.p.má právo hospodařit 5 následující nemovitou věcí — pozemkem:
<br> Císlo Druh Výmšraýah Prodávané Katastrální.„ <.>,LV Obec parceíy pozemku v m2 vymera v m2 uzemí ostat '.<.>.<.> 128/12 "' 59 59 erova 32 erova plocha [
<br> Strana 1 z S
<br> zapsaném vkatastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,Katastrálního pracoviště Karlovy Vary,na LV č.82,pro obec Mírová,k.ú.Mírová (dále jen „předmět koupě“) <.>
<br> II.Kupní cena
<br> Prodávající na základě této smlouvy prodává kupujícímu předmět koupě uvedeny v čl.I.této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 20.200,— Kč bez DPH (slovy: dvacettisícdvěstěkorun českých).Kupní cena byla stanovena dohodou.K uvedené kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši <.>
<br> Kupující tímto předmět k0upě uvedeny v čl.1.této smlouvy,včetně všech součástí a příslušenství,od prodávajícího za tuto kupní cenu kupuje <.>
<br> III.Způsob úhrady kupní ceny
<br> Smluvní strany ujednaly,že kupní cena za předmět k...
7. Kupní smlouvy fyzická osoba, právnická osoba, nájemní smlouva fyzická osoba
Kupní smlouva
<br> Sepsána dle občanského zákoníku v platném znění mezi
<br> Obec mírová
<br> Mírová 40
<br> 35? 35 Chodov u Kartových Var 1
<br> IČ01 00573264
<br> Zastoupená starostkou lng.Lenkou Baštovou (dále jen prodávající)
<br> uzavírají tuto kupní smlouvu:
<br> ! <.>
<br> 1.Prodávající a kupujici se dohodli.že prodávající přenechá.jako vítězi soutěže,kupujícímu kolový traktor ZTS zetor 8145 vč.radlice a předního nakladače za dohodnutou cenu <.>
<br> 2.Prodávající prohlašuje,že je výhradním majitelem věcí,kterou prodává <.>
<br> II.1.kupující vysoutěžii předmět prodeje za 200 000 Kč.2.Uhrada proběhne převodem před předáním traktoru na účet č.273723896m300 <.>
<br> 1.Kupující prohlašuje.že byl seznámen se stavem věcí a věc v tomto stavu přijímá <.>
<br> 2.Obě strany prohlašuji,že byla smlouva sepsána dobrovolné a bez nátlaku <.>
<br> 3.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku <.>
<br> 4.V otázkách touto smlouvou neřešených plati ustanoveni občanského zákoníku <.>
<br> (
<br> s <.>
<br> M
<br> ***OBEC MÍROVÁ***
<br> rex * PSČ 357 35
<br> Smlouva o nájmu bytu (5 2235 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Dne 31.1.19 uzavřely Obec Mírová,IČ: 00C573264,se sídlem
<br> 35,35 35 M Pg- vesmes se gave va „gest ggggg ÉÉĚĚÉĚÉ—Ě ĚĚŠ.*.-É ieÍ.Jiří;?— ;;Éí'ďh.<.> ak 50.:.$ anti-'t! &.šiř.[%$ij „$%—: MŠ.—Ě.-
<br> tel-QCP? „**-%.<.> - aiřž'ašřŽ—Ě ;:.t.<.> -Ě; ;“řšů' ' É.'ÍĚÉJŠĚ W337? 'i'ítd.:?:—“ší,h_"ťě'm cila?
<br> nájemní smlouvu:
<br> I.“ Pronajímatel prohlašuje,že je výlučným vlastníkem bytové jednotky č.1 v domě čp.40,stojícím na pozemku parc.č.p.1 v k.ú.Mírová.?řesny rozsah vybavení,zařízení 3 Stav bytu je uveden v předávacím proLokolu,evidenčním listu,který tvoří nedílnou součást této smlouvy <.>
<br> 11.Tato smlouva se uzavírá od 1.2.2019 na dobu neurčitou <.>
<br> III.Nájemce se zavazuje platit pronajímateli po dobu trvání nájmu nájemné & hradit úhrady...
6. Pachtovní smlouvy fyzická osoba
„|„qu
<br> 3.57 ?S ('.<.> ' l ulo n\kalovvth Var I
<br> Paehtovní smlouva \
<br> 1.onde MÍROVÁ
<br> se sídlem: Mírová 40,357 35 Mírová zastoupena: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka obce IČ: XXXXXXXX
<br> bankovní spojení: ČSOB Chodov
<br> číslo účtu: 27372389610300
<br> (dále jen.<.> propaehtovatol")
<br> (dále jen <.>,pachtýř“)
<br> (propachtovatel a paehtýř společně téžjen jako „smluvní strany')
<br> uzavírají vsouladu sustanovením & 2332 a násl.zákona č.892012 Sb.<.> občanského zákoníku.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu:
<br> [.Propachtovaná věc
<br> |,Propachtovanou věcí je pozemek parcelní číslo 4911 v katastrálním území Mírová,v obci Mírová.který propaehtovatel má ve svém výlučném vlastnictví,přičemž pozemek je zapsán na LV č.] vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj.Katastrální pracoviště Karlovy Vary,v katastrálním území Mírová,přenechaná výměra 330 mz <.>
<br> Část tohoto pozemku v současné době nepotřebuje propaehtovatel k plnění svých úkolů.Přenechává proto v souladu s ustanovením občanského zákoníku část plochy o výměře 330 mi! k dočasnému užívání nájemci <.>
<br> Záměr pachtu nemovitosti b_vl řádně vyvěšen na úřední desce obec Mírová od 15.l l.2018 do 10.12.2018 <.>
<br> Nájemce bude uvedenou část pozemku užívat výhradně k chovu drobného zvířectva <.>
<br> 2.Propaehtovaná včcje vyznačena v situačním plánu.kterýje nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.l
<br> 3.4.Propachtovatel odevzdá pmpaehtovanou věc paehtýři v termínu.na kterém se smluvní strany vzájemně dohodly.Stav propachtované věci bude popsán v protokolu pořízeném při předání a převzetí propaehtovane' věci,který bude v den předáni podepsán pachtýřem a majitelem.Protokol bude pořízen ve dvou whotovenieh a obdrží jej paehlýř & majitel.Pachtýí'
<br> Ifa
<br> tímto výslovne prohlašuje.že je důkladně seznámen se stavem propachlovane věci a v tomto stavu ji bez výhrad do paclnu přijímá <.>
<br> ll.Účel pachtu
<br> ].Propaehtovatel přenechává pachtýí-...
5. Pachtovní smlouvy, nájemní smlouvy fyzická osoba
' r
<br> joBEc 'v!1Rč vA
Má 40
<br> 357 3 " "' ·- ··lyj,Kark í';,'ch Var!
<br> t)'m
<br> it go/q -
<br> Pachtovní smlouva
<br> 1.OBEC MÍROVÁ
<br> se sídlem: Mírová 40,357 35 Mírová
zastoupena: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka obce
IČ: XXXXXXXX
bankovní spojení: ČSOB Chodov
číslo účtu: 273723896/0300
<br> (dále jen,<,> propachtovatel")
<br> a
<br> (dále jen,<,> pachtýř")
<br> (propachtovatel a pachtýř společně též XXX XXXX,<,> smluvní strany")
<br> uzavírají v souladu s ustanovením § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského
zákoníku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> občanský zákoník") tuto smlouvu:
<br> l.Propachtovaná včc
<br> 1.Propachtovanou věcí je pozemek parcelní číslo 238/1 v katastrálním území Mírová,v obci
Mirová,který propachtovatel má ve svém výlučném vlastnictví,přičemž pozemek je zapsán
na LV č.l vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrálni pracoviště
Karlovy Vary,v katastrálním území Mírová,přenechaná výměra 66 m2 <.>
Část tohoto pozemku v současné době nepotřebuje propachtovatel k plnění svých úkolů <.>
Přenechává proto v souladu s ustanovením občanského zákoníku část plochy o výměře 66 m2
k dočasnému užívání nájemci <.>
Záměr pachtu nemovitosti byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Mírová od 15.11.2018 do
10.12.2018 <.>
<br> Nájemce bude uvedenou část pozemku užívat výhradně jako zahrádka <.>
<br> 2.Propachtovaná věc je vyznačena v situačním plánu,který je nedílnou součástí této smlouvy
jako příloha č.1
<br> 3.4.Propachtovatel odevzdá propachtovanou věc pachtýři v terminu,na kterém se smluvní
strany vzájemně dohodly.Stav propachtované věci bude popsán v protokolu pořízeném při
předání a převzetí propachtované věci,který bude v den předání podepsán pachtýřem a
<br> 1/6
<br>
<br> majitelem.Protokol bude pořízen ve dvou vyhotoveních a obdrží jej pachtýř a majitel.pachtýř
tímto výslovně prohlašuje,že je důkladně seznámen se stavem propachtované věci a v tomto
stavu ji bez výhrad do pachtu přijímá <.>
<br> II.Účel pachtu
<br>...
4. Pachtovní, nájemní smlouva fyzická osoba
l m ' ' " " · e "
<.>
<br>,A 707" ¶'á í"
Pachtovni smlouva <,>
<br> (
<br> 1.OBEC MÍROVÁ
<br> se sídlem: Mírová 40,357 35 Mírová
zastoupena: Be.XXXXX XXXXXXX - starostka obce
IČ: XXXXXXXX
bankovní spojení: ČSOB Chodov
číslo účtu: 273723896/0300
<br> (dále jen,<,> propachtovatel")
<br> a
<br> (dále jen,<,> pachtýř")
<br> (propachtovatel a pachtýř společně též XXX XXXX,<,> smluvní strany")
<br> uzavírají v souladu s ustanovením § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského
zákoníku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> občanský zákoník") tuto smlouvu:
<br> I.Propachtovaná věc
<br> l.Propachtovanou věcí je část pozemku parcelní číslo 274/1 o výměře 3.195 m2 a 274/2 o
výměře 872 m2 v katastrálním území Mírová,v obci Mírová,který propachtovatel má ve
svém výlučném vlastnictví,přičemž pozemek je zapsán na LV č.l vedeném Katastrálním
úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Karlovy Vary,v katastrálním území
Mírová,přenechaná výměra 4.067 m2 <.>
Část tohoto pozemku v současné době nepotřebuje propachtovatel k plnění svých úkolů <.>
Přenechává proto v souladu s ustanovením občanského zákoníku část plochy o výměře 4.067
m2 k dočasnému užívání nájemci <.>
Souhlas s uzavřením této smlouvy byl projednán na zasedání obecního zastupitelstva dne
Záměr pachtu nemovitosti byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Mírová od 4.3.2019
do 21.3.2019 <.>
<br> Nájemce bude uvedenou část pozemku užívat výhradně k využití jako pozemek pro užívání <,>
pastvu a chov koní,sekání pozemku <.>
<br> 2.Propachtovaná věc je vyznačena v situačním plánu,který je nedílnou součásti této smlouvy
jako příloha č.l
<br> 3.4.Propachtovatel odevzdá propachtovanou věc pachtýři v terminu,na kterém se smluvní
strany vzájemně dohodly.Stav propachtované věci bude popsán v protokolu pořízeném při
<br> 1/8
<br>
<br> předání a převzetí propachtované věci,který bude v den předání podepsán pachtýřem a
majitelem.Protokol bude pořízen ve dvou vyhotoveních a obdrží jej pachtýř a majitel.pachtýř
tímto výslo...
3. Nájemní a pachtovní smlouva fyzická osoba
'":::dS:2:,:,:,<,>
<br> {^ l)
<br> >\
<br> Yý " Pronajhnatel'
Nájemní smlouva
<br> 1.OBEC MÍROVÁ
<br> se sídlem:
zastoupena:
IČ <,>
bankovní spojení:
číslo účtu:
<br> Mírová 40,357 35 Mírová
Be.XXXXX XXXXXXX - starostka obce
XXXXXXXX
ČSOB Chodov
XXXXXXXXX/XXXXX
<br> (dále jen,<,> pronajímatel")
<br> a "
<br> Nájemce:
<br> (dále jen,<,> nájemce")
<br> (pronajímatel a nájemce společně též XXX XXXX,<,> smluvní strany")
<br> uzavírají niže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu (dále jen,<,> smlouva")
v souladu ustanovením § 2201 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,<,> občanský zákoník") <.>
<br> I.Předmět nájmu
<br> Předmětem nájmu je: část pozemku parcelní číslo 237/6 v katastrálním území Mírová,v obci
Mírová,kterou má pronajimatel ve svém výlučném vlastnictví,přičemž pozemek je zapsán na
LV č.l vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Karlovy
Vary.Pronajímatel přenechává nájemci část plochy o výměře 90 m2 k dočasnému užívání <,>
neboť' v současné době ji nepotřebuje k plnění svých úkolů.Záměr pronájmu nemovitosti byl
řádně vyvěšen na úřední desce obce Mírová od 15.11.2018 do 10.12.2018 <.>
<br> l.Předmět nájmu je vyznačen v situačním plánu,který je nedílnou součástí této smlouvy <,>
jako příloha č.l <.>
<br> l
<br>
<br> 2.Pronajimatel předá nájemci předmět nájmu v termínu,na kterém se smluvní strany
vzájemně dohodly.Stav předmětu nájmu je uveden v předávacím protokolu pořízeném při
předáni a převzetí předmětu nájmu,který bude v den předání podepsán nájemcem a
pronajimatelem.Předávací protokol bude pořízen ve dvou vyhotoveních a obdrží jej
nájemce a pronajímatel <.>
<br> 3.Nájemce tímto výslovně prohlašuje,že je seznámen se stavem předmětu nájmu a v této
podobě jej bez výhrad do nájmu přijímá <.>
<br> TI.Účel nájmu
<br> Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu:
<br> PARKOVIŠTĚ AUT
<br> a to způsobem neohrožujícím životní prostředí.Bez předchoz...
2. Pachtovní smlouvy fyzické osoby
'BEC 1\ !'ROVÁ
XXXX : Xí)
<br> XXChodov u
·l,<,> ·,°ých Var l
l"
<br> OBEC MÍROVÁ
<br> Pachtovní smlouva
<br> se sídlem: Mírová 40,357 35 Mírová
zastoupena: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka obce
IČ: XXXXXXXX
bankovní spojení: ČSOB Chodov
číslo účtu: 273723896/0300
<br> (dále jen,<,> propachtovatel")
<br> a
<br> (dále jen,<,> pachtýř")
<br> (propachtovatel a pachtýř společně též XXX XXXX,<,> smluvní strany")
<br> uzavírají v souladu s ustanovením § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského
zákoníku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> občanský zákoník") tuto smlouvu:
<br> I.Propachtovaná včc
<br> 1.Propachtovanou věcí je pozemek parcelní číslo 115/2 v katastrálním území Mírová,v obci
Mírová,který propachtovatel má ve svém výlučném vlastnictví,přičemž pozemek je zapsán
na LV č.l vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště
Karlovy Vary,v katastrálním území Mirová,přenechaná výměra 666 m2 <.>
Část tohoto pozemku v současné době nepotřebuje propachtovatel k plnění svých úkolů <.>
Přenechává proto v souladu s ustanovením občanského zákoníku část plochy o výměře 666
m2 k dočasnému užívání nájemci <.>
Záměr pachtu nemovitosti byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Mírová od 15.ll.2018 do
10.12.2018 <.>
<br> Nájemce bude uvedenou část pozemku užívat výhradně jako zahrádka <.>
<br> 2.Propachtovaná věc je vyznačena v situačním plánu,který je nedílnou součástí této smlouvy
jako příloha č.l
<br> 3.4.Propachtovatel odevzdá propachtovanou věc pachtýři v termínu,na kterém se smluvní
strany vzájemně dohodly.Stav propachtované věci bude popsán v protokolu pořízeném při
předání a převzetí propachtované věci,který bude v den předání podepsán pachtýřem a
<br> 1/6
<br>
<br> majitelem.Protokol bude pořízen ve dvou
tímto výslovně prohlašuje,že je důkladně
stavu ji bez výhrad do pachtu přijímá <.>
<br> vyhotoveních a obdrží jej pachtýř a majitel.pachtýř
seznámen se stavem propachtované věci a v tomto ' <,>
<br> \
Ĺ
<br> II.ÚČel pachtu
<br> l.Propachtova...
Pachtovní smlouva právnická osoba
" 1o/% /z/Á2u/
V V r V
<br> ADVOKA'I'NI KANCFT 4R
Mgr.Ing.XXXX XXXXXXXXXX,č.reg.ČAK XXXXX
<br> Divadelní 3/a,301 00 Plzeň
e-mail: krupickova@ak-plzen.cz
<br> tel: 377 532 209
fax: 377 532 317
<br> Smlouva o zemědělském pachtu
<br> Níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřely smluvní strany
<br> I.Obec Mírová,se sídlem Mírová 40,357 35 Chodov,IČ 00573264
Zastoupena starostkou Lenkou Baštovou
<br> na straně jedné a dále též jako propachtovatel
<br> a
<br> 2.AGROPOL-POČERNY spol.s r.o <.>,se sídlem Počerny 8,360 17 Karlovy Va'y <,>
IČ 48365416,zastoupena jednatelem Ing.Vojtěchem Zítkem
<br> na straně druhé a dále též jako pachtýř
<br> tuto
<br> Smlouvu o zemědělském pachtu
<br> podle ustanovení § 2332 a následujících občanského zákoníku
<br> I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Propachtovatel Obec Mírová prohlašuje,že je výlučným vlastníkem následujících
pozemků,č.parc.194/2 - ostatní plocha o výměře 267m2,č.parc.198/1 - vodní plocha o
výměře 7725 m2 vše v k.ú.a obci Mírová a zapsané na LV 1 pro k.ú.a obec Mírová,u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,Katastrální.pracoviště Karlovy Vary,a pozemku
č.parc.706 - trvalý travní porost o výměře 22240 m2,nacházejícího se v k.ú.a obec Jenišov u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Karlovy Vary <.>
<br> II <.>
Předmět smlouvy
<br> Propachtovatel přenechává na základě této smlouvy o pachtu pachtýři k užívání
a požívání pozemky č.parc.194/2 -- ostatní plocha o výměře 267m2,č.parc.198/1 - vodní
plocha o výměře 7725 m2 vše v k.ú.a obci Mírová a zapsané na LV l pro k.ú.a obec
Mírová,u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Karlovy Vary,a
pozemku č.parc.706 - trvalý travní porost o výměře 22240 m2,nacházejícího se v k.ú.a obec
Jenišov u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Karlovy Vary a to
za účelem zemědělské výroby a souvisejících činností' spojených se zemědělskou výrobou a
obchodem <.>
<br>
<br> T
<br> pachtýř se naproti tomu zavazuje užívat a požívat pře...
Tabulka uzavřených nájemních, pachtovních a kupních smluv 2018 - 2020

Odpověď 106 /1999 průvodní dopis
357 35 Mírová
<br> V Mírové dne 15.9.2020
<br> Váš dopis značky/ze dne Naše značka
710/20 ze dne 2.9.2020 732/20
<br> Vyřizuje
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/199 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám v příloze zasíláme
požadované dokumenty <.>
<br> S pozdravem
<br> OBEC MÍROVÁ
Mírová 40
<br> 357 35 Chodnv u Karlových Var l
<br>,<,>,<,>,<,> á
<br> Starostka obce Mírová
Mírová 40
357 35 Mírová
Tel.777 910 987
Email: starostka.mirova@,seznam.cz
<br>
<br> 357 35 Mírová
<br> V Mírové dne 15.9.2020
<br> Váš dopis značky/ze dne Naše mačka
710/20 ze dne 2.9.2020 732/20
<br> Vyřizuje
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Žádost o poskytnuti informací ve smyslu zákona č.106/199 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím ve mění pozdějších předpisů Vám v příloze zasíláme
požadované dokumenty <.>
<br> S pozdravem
<br> OBEC MÍROVÁ
Mirová 40
<br> 35735 c'hodovŽ:jvých v l
<br> Ing.Lenka Baštova
<br> Starostka obce Mírová
Mírová 40
357 35 Mírová
Tel.777 910 987
Email: starostka.mirova@,seznam.cz
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
povinný subjekt:
<br> Obecní úřad Mírová
Mirová 40
35735 MÍROVÁ
lČ: 00573264
<br> žadatelé:
<br> 35735 Mírová
<br> 35735 Mírová
<br> OBECNÍ ÚŘAD Č'"o'opo'
Mirová
DOŠLO
<br> Zpracovotel
<br> o z -09- 2020
<br> Cj./o/,b 'kl.znok^.1
Přílohy'
<br> Ýžádost o poskytnutí informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.O svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
<br> Na základě zákona Č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
předpisů,a s přihlédnutím k ČI.10 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech <,>
kdy má každý právo na svobodu projevu,žádáme o poskytnutí informací týkajÍcÍch se právních
úkonů,které vykonává starosta obce z pozice rady obce dle Zákona o obcích 128/2000 Sb.a to
konkrétně:
l) přehled všech nájemních a pachtovních smluv,smluv o prodeji movitých a
nemovitých věci v současném volebni,obdobÍ,tzn.11/2018 - 09/2020
<br> 2) v přehledu uzavřených smluv podle bodu I) žádáme písemné informace:
a) s kým a kdy byla smlouva uzavřena
b) na jakou částku byla smlouva uzavřena
c) na jaké období byla smlouva uzavřena
<br> 3) K sepsanému přehledu smluv z bodu l) žádáme fyzické předloženitěchto smluv <,>
případně jejich kopie <.>
<br> 4) Odpověď' požadujeme v zákonem stanovené lhůtě a v souvislosti s ustálenou
judikaturou <.>
<br> Informace Žádáme poskytnout v písemné formě,kterou si osobně vyzvedneme na Obecním úřadu
v Mírové.Žádáme Vás tedy o termín předáni na email výše uvedený.v daném termínu,prosíme též
připravit smlouvy k nahlédnuti <.>
<br> Za poskytnuti informací předem děkujeme.'
<br> v Mírové,dne 2.9.2020

Načteno

edesky.cz/d/4141147

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Pronájem   EIA   Zákon 106/1999   Územní plánování   EIA   Zákon 106/1999   Pronájem   Pronájem   Územní plánování   EIA   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Pronájem   EIA   Zákon 106/1999   EIA   Pronájem   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Prodej   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mírová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz