« Najít podobné dokumenty

Městys Luka nad Jihlavou - Zveřejnění návrhu koncepce "Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Luka nad Jihlavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konečný návrh aktualizace územní energetické koncepce po připomínkách MPO
ENERGO-ENVI,s.r.o <.>
Na Březince 930/6
150 00 Praha 5 – Smíchov
+420 251 654 281
info@energo-envi.cz
www.energo-envi.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
AKTUALIZACE
ÚZEMNÍ
ENERGETICKÉ
KONCEPCE
MĚSTA JIHLAVY
<br>
<br>
VERZE DOKUMENTU:
<br> KONEČNÝ NÁVRH AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE
<br> PO PŘIPOMÍNKÁCH MPO
<br> DATUM:
<br> 8/2019
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> 1456
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZPRACOVATEL:
<br>
<br>
ENERGO-ENVI,s.r.o <.>
<br> Na Březince 930/6
<br> 150 00 Praha 5 – Smíchov
<br> +420 251 654 281
<br> info@energo-envi.cz
<br> www.energo-envi.cz
<br>
<br> Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu
na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2019
<br>
<br>
<br> Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy Číslo dokumentu: 1456 – 0 – ÚEK
<br>
<br> Revize: 2
<br> Datum: 8/2019
<br> Strana: 3 z 247
<br>
<br> ENERGO-ENVI,s.r.o <.>,Na Březince 930/6,150 00 Praha 5 www.energo-envi.cz
<br>
<br> Autorizace
<br> Datum Vypracoval Vedoucí zakázky
<br> 8/2019 Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy Číslo dokumentu: 1456 – 0 – ÚEK
<br>
<br> Revize: 2
<br> Datum: 8/2019
<br> Strana: 4 z 247
<br>
<br> ENERGO-ENVI,s.r.o <.>,Na Březince 930/6,150 00 Praha 5 www.energo-envi.cz
<br>
<br> OBSAH
ÚVOD 9 A <.>
<br> ANALÝZA ÚZEMÍ 14 B <.>
<br> Základní popis území 15 B.1
<br> Demografické údaje 17 B.2
<br> Sídelní struktura území 20 B.3
<br> Výhled vývoje sídelní struktury 21 B.4
<br> Geografické údaje 23 B.5
<br> Klimatické údaje 25 B.6
<br> B.6.1 Přehled prŧměrných měsíčních teplot 28
<br> B.6.2 Výpočtové teploty dle ČSN 38 3350 29
<br> ANALÝZA SYSTÉMŦ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE 30 C <.>
<br> Sektor bydlení 31 C.1
<br> C.1...
Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy
CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů“ ZÁŘÍ 2020 PŘEDKLADATEL KONCEPCE: MĚSTO JIHLAVA ZPRACOVATEL KONCEPCE: ENERGO-ENVI,S.R.O.ZPRACOVATEL VYHODNOCENÍ: EKOTOXA s.r.o.RADDIT consulting,s.r.o.© EKOTOXA s.r.o.Fišova 403/7,602 00 Brno,Černá Pole tel.558 900 010,fax 558 900 011,e-mail: emc@ekotoxa.cz Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 2 Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 3 Název koncepce: Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy Předkladatel koncepce: Statutární město Jihlava IČ: 00286010 Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava Oprávněný zástupce předkladatele Mgr.XXXX XXXXX náměstek primátorky Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí XX/X,XXX 01 Jihlava e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX oddělení rozvoje,odbor rozvoje města,Magistrát města Jihlavy Masarykovo náměstí 97/1,586 01 Jihlava Telefon: 565 592 430 Email: hana.hekerlova@jihlava-city.cz Zpracovatel koncepce: ENERGO-ENVI,s.r.o.Na Březince 930/6 150 00 Praha 5 Telefon 251 564 281 www.energo-envi.cz Zpracovatel vyhodnocení EKOTOXA s.r.o Fišova 7,Brno – Černá Pole,602 00 Autorizovaná osoba: Mgr.XXXXXX XXXXXXX Email: zdenek.frelich@ekotoxa.cz,Tel.XXX 024 136 autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na soustavu Natura 2000,dle § 45i zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny RADDIT consulting s.r.o.Fojtská 574,739 24 Krmelín E-mail: info@raddit.cz,Tel.: +420 732 948 338 Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 4 OBSAH ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
Průvodní dopis Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 111,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejnění návrhu koncepce „Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy
<br> na období 2017 až 2042“ posuzované ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně a místně
<br> příslušný úřad,ve smyslu ustanovení § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále též
<br> „zákon“) obdržel dne 11.9.2020 návrh „Aktualizace Územní energetické koncepce města
<br> Jihlavy na období 2017 až 2042“ (dále též „návrh koncepce“) včetně vyhodnocení vlivů této
<br> koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „vyhodnocení“),které bylo
<br> zpracované podle přílohy č.9 zákona <.>
<br> Na základě předloženého návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení Krajský úřad
<br> Kraje Vysočina upouští od veřejného projednání dle § 10f odst.2 zákona <.>
<br> Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce Krajskému úřadu Kraje
<br> Vysočina,odboru životního prostředí a zemědělství,ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho
<br> zveřejnění na úřední desce Kraje Vysočina,tj.do 5.10.2020.K vyjádřením zaslaným
<br> po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně
<br> o zveřejnění informace o návrhu koncepce na úředních deskách a o XXX,kdy a kde je
<br> možné do návrhu koncepce nahlížet,současně s upozorněním,že každý může k návrhu
<br> koncepce zaslat své písemné vyjádření Krajskému úřadu Kraje Vysočina,odboru
<br> životního prostředí a zemědělstv...

Načteno

edesky.cz/d/4141139

Meta

Rozpočet   Stavby   Stavební informace   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Zveřejnění záměru   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Luka nad Jihlavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz