« Najít podobné dokumenty

Obec Vítkovice - Zápis z 5. schůze ze dne 14.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 5. schůze ze dne 14.9.2020
Z Á P I S
z páté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané
<br> dne 14.září 2020 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17.hodin <.>
<br>
<br>
<br> Přítomno členů zastupitelstva: 6 občanů: 2
<br> (omluveni : XXXX,Hniková,Ing.Machová)
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel <.>
<br>
<br> 1) Náprava neplatně uzavřených kupních smluv
<br> se spol.EUROSPEKTRUM GROUP a.s.a lng.Marií Novákovou" <.>
<br>
<br>
<br> Já XXXXX XXXXXXXXXXX si XXXX nahrávat veřejná zastupitelstva obce Vítkovice <,>
<br> slouží to pouze pro mé soukromé účely,chci to jako pojistku proti tomu,aby se
<br> se zápisy zastupitelstva jakýmkoli způsobem manipulovalo <.>
<br>
<br> ZO schvaluje program jednání,ověřovatele a zapisovatele <.>
<br>
<br> pro: 6
<br> proti: 0
<br> zdržel se hlasování: 0
<br> …………………………………………………………………………………
<br>
1) Vzít na vědomí informaci starosty obce Vítkovice o neplatnosti převodu
<br> pozemků:
<br> - č.parc.st.614 se stavbou technického vybavení bez čp./če v k.ú.Vítkovice v
<br> Krkonoších na společnost EUROSPEKTRUM GROUP,a.s <.>,IČO: 471 16 641 <,>
<br> dle kupní smlouvy ze dne 12.11.2018 <,>
<br> - č.parc.589/13 a 615/9 v k.ú.Vítkovice v Krkonoších,na Ing.Marii
<br> Novákovou,nar.27.12.1945,bytem Krakovská 1391/5,110 00 Praha 1 - Nové
<br> Město,dle kupní smlouvy ze dne 12.11.2018 <,>
<br> a o odstranění stavby technického vybavení z pozemku č.parc.st.614 v k.ú <.>
<br> Vítkovice v Krkonoších <.>
<br>
<br> pro : 6
<br>
<br> proti : 0
<br> zdržel se hlasování : 0
<br> ……………………………………………………………………………………
<br>
2) Pověřit starostu obce Milana Rychtra,aby vyvolal jednání se společností
<br> EUROSPEKTRUM GROUP,a.s.a s Ing.Marií Novákovou a dal podnět k
<br> sepsání notářského zápisu,při němž by:
<br> a) byla oficiálně uznána neplatnost převodu těchto 3 pozemků a uznáno
<br> vlastnické právo obce k nim <,>
<br> b) byl dohodnut způsob narovnání vzáje...

Načteno

edesky.cz/d/4141136

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz