« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kníničky - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Více informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kníničky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Hrazni [680.18 kB]
UL.HRÁZNÍ - ÚK
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku MMB - CD a po podnětu PaedDr.Josefa Horáka,Ph.D.za účelem zamezení parkování vozidel v příjezdové cestě k pozemku p.č.819 v k.ú.Kníničky na ulici Hrázní <.>
<br> Instalace svislého dopravního značení B 28 je nadbytečné.Na začátku úseku je instalována SDZ IZ 8a - Zóna zákazu
<br> zastaveni mimo parkoviště <.>
<br> Dle obecné úpravy v dané příjezdové cestě nelze parkovat.DZ musí být realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> 0108080_2020_MMB - OD _ul.Hrázní_zákaz zastavení
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne: Pod č.j.: KRPB- -
<br> Dle 525 Zákona č.13/1997 Sb.577 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br> IČJ-20 -0600D|
<br> Podpis: //Ííž7 %f/f/Z/ Munn,mm samý K ovn,LEGENDA: Ounícovg,v,<,>,<,> _0027' BRNO © B1 „_ _1a_ _ DOPRAVNIZNACENISTAVAJICI 31 / _ _1a_ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat // instalovat BI _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ Odstranit ' ““I'm" VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> z.MAREČKOVÁ
<br> „,'.Brněnské z.MARECKOVA Elk! komunikace
<br> ING/91.PERNICA
<br> ||| vw
<br> %dML
<br> M
<br> /bt_%
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> OBJEDN“ATE|.DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM ČERVEN 2020 NÁZEV AKCE: FORMÁT A3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STUPEN ' ' ' MĚŘÍTKO 1:5oo ULICE HRAZNI - UK ČZAKÁZKY „228_2020 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARE ČÍSLO VÝKRESU ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ „_1 |
Hrazni_VPUK_navrh_OPP [280.57 kB]
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0392468/2020/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0537361/2019/10
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ul.Hrázní,Brno (MČ Kníničky)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Hrázní,veřejně přístupná účelová komunikace,Brno,změna organizace dopravy a změna
<br> místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 19.12.2019 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci,ul.Hrázní,Brno,a dne 26.2.2020 podaného doplnění návrhu místní úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice Hrázní,Brno,vše
<br> podané panem Josefem Horákem,bytem Braníškov č.p.63,664 71 Braníškov,formou výkresu č.01.1 <,>
<br> s názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE
<br> HRÁZNÍ - ÚK“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem červen
<br> 2020,formát 1 A3,měřítko 1:500,č.zakázky 0228-2020,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie
<br> České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště
<br> dopravního inženýrství Brno - město a Br...

Načteno

edesky.cz/d/4140469

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kníničky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz