« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Oznámení o vystavení Územní studie Havránkova-lokalita u Leskavy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vystavení Územní studie Havránkova-lokalita u Leskavy
Magistrátměsta Brna É \ R “ N O
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Č.j.: MMB/0375371/2020
<br> OZNÁMENÍ o VYSTAVENÍ
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako příslušný úřad územního plánování oznamuje vystavení
<br> Územní studie Havránkova — lokalita U Leskavv
<br> Řešené území se nachází v městské části (MČ) Brno—jih v k.ú.Dolní Heršpice.Územní studie je pořizována jako podklad pro úpravu směrné části Územního plánu města Brna (ÚPmB) <.>
<br> Územní studie je vystavena od 16.září 2020 do 16.listopadu 2020 v zasedací místnosti OÚPR MMB ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno <.>
<br> Dle čl.4.3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.2/2004 o závazných částech ÚPmB,ve znění pozdějších novel (dále jen vyhláška),nejsou vzájemné hranice návrhových ploch vymezeny závazně a lze je upravovat na základě navazující územně plánovací dokumentace,přičemž dle čl.8 vyhlášky může být navazující územně plánovací dokumentace nahrazena veřejně projednaným územně plánovacím podkladem (předložená územní studie) <.>
<br> Územní studie prověřuje vsouladu s čl.4.3 vyhlášky možnost úpravy schematicky vymezených vzájemných hranic návrhové smíšené plochy výroby a služeb SV a návrhové plochy krajinné zeleně všeobecné KV dle majetkových vztahů <.>
<br> S projednávanou územní studií se můžete seznámit po dobu jejího vystavení rovněž na webových stránkách města na adrese : www.brno.cz :> Územní plán :> Aktuálně pořizované územní studie Případné připomínky ke studii zašlete na OÚPR MMB,Kounicova 67,60167 Brno,v termínu do 16.11.2020 (včetně).Po vyhodnocení výsledků projednání schválí OÚPR MMB jako pořizovatel studie její využití a použije ji jako územně plánovací podklad pro rozhodnutí o pořízení úpravy směrné části ÚPmB <.>
<br> Úřad městské Části města Brna Bmo —jih Mariánské nám.13,517 00 Brno % j Ing.arch.XXXXX XXXXXXX :: * X “XX“ mm vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna č.j.Ú (7005 P 7 Příloha: V Brně dne 9.9.2...

Načteno

edesky.cz/d/4140467

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz