« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Hraštice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Dobříš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Hraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39661_2020_Hor - přihláška
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
Přihláška do výběrového řízení
<br> Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pozice:
„ředitel/ka Pečovatelské služby města Dobříše“ <,>
a to dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 11.09.2020
<br> Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):
Číslo občanského průkazu:
Číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana):
<br> Kontaktní údaje
Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
Telefon:
e-mail:
<br> V ………………………….dne ………………….<.>
………………………………
podpis zájemce
<br> Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
<br> Tel.: 318 533 311
ID DS: pnxbx8u
<br> www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
<br>
<br>
Stránka 2 (celkem 2)
39661_2020_Hor - oznámení
MĚSTO DOBŘÍŠ
Rada města Dobříše
<br>
<br>
<br> IČO: 00242098
Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
<br> epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00NOHH2
ČJ.: MDOB 39661/2020/Hor
SPIS.ZN.: MDOB/8456/2020/VM
<br> VYŘIZUJE: JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: hornik@mestodobris.cz
<br> DATUM: 11.09.2020
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br>
Rada města Dobříše na své schůzi konané dne 27.08.2020 usnesením č.32/65/2020/RM-II
<br> vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice
<br>
„ředitel/ka Pečovatelské služby města Dobříše“
<br>
Hlavní náplň činnosti:
<br> ✓ řízení příspěvkové organizace zřízené městem Dobříš
✓ sociální pracovník/ice pečovatelské služby – provádění cíleného sociálního šetření u osob
<br> nacházejících se v nepříznivé sociální situaci,analýza této situace a poskytování navazujícího
sociálního poradenství k jejímu řešení
<br> ✓ realizace činností vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb
✓ spolupráce a komunikace zejména se Sociálním odborem MěÚ Dobříš
<br>
Požadavky na uchazeče:
✓ občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
<br> ✓ fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
<br> ✓ plná svéprávnost
<br> ✓ bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena
pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání
související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by
nebyla odsouzena)
<br>
Kvalifikační předpoklad:
<br> a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,magisterském nebo doktorském
studijním programu zaměřeném na sociální práci,sociální politiku,sociální pedagogiku,sociální
péči,sociální patologii,právo nebo speciální pedagogiku,akreditovaném podle zvláštního
právního předpisu,nebo
<br> b) alespoň vyšší odborné vzdělání získané absolvováním...

Načteno

edesky.cz/d/4134371


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Hraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz