« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 20. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 25.8.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> lČo: 00667897,tel.724L89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br> Zápis z 20.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 25.8.2O2O
<br> Místo zasedání: obecní úřad Třešovice Čísto |ednací2 ovTŘl52l2o20
Zastupitelstvo obce Třešovice
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis,<,> XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,Vladimír
Turek,XXXX XXXXXXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Projednání Dodatku ke smlouvě o koupi pozemku uzavřené dne 11.9.2019
4,ProjednáníSmlouvy o sm|ouvě budoucí o zřízení věcného břemene
<br> Se společností E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> 5.Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Čn - info
6.Ostatní
7.Diskuze
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
<br> Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnáŠeníschopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatete a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovate|ů zápisu byli navrženi XXXX XXXXXXX a VladimírTurek.Zapisovatelkou zápisu byla
navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byljednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schŮze <.>
Usnesení č.3L/2O schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se : O
<br> 3.Proiednání Dodatku ke smlouvě o koupi pozemku uzavřené dne 11.9.2019
<br> Zastupitelstvo obce projednává Dodatek ke kupnísmlouvě nemovité věci,která byla uzavřena dne
<br> 11.9.2019 mezi Josefem Havlasem a obcíTřešovice <.>
<br> V dodatku se doplňuje článek lll.Smlouvy: Kupní XXXX - nově <.>
Cena pozemku byla stanovena na X.600 Kč celkem,při podpisu smlouvy bylo prodávajícímu
<br> vyplaceno 5.550 Kč,při podpisu tohoto dodatku bude doplaceno 50,- Kč <.>
<br> V ostatních částech se kupní smlouva nemění <.>
<br> Zastupitelstvo obce souhlasís tímto dod...

Načteno

edesky.cz/d/4128710

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz