« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 10.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 10.9.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 9.září 2020
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN
<br> *MZDRX01BQJNO*
MZDRX01BQJNO
<br>
<br>
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 10.září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
<br> opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa)
jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření
kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování
<br> (např.hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona
č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a budov vysokých škol
podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů,se zákaz vztahuje
pouze na společné prostory těchto budov (např.chodby a záchody) <,>
<br> b) v prostředcích veřejné dopravy <.>
<br>
2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
<br> a) děti do dvou let věku <,>
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
<br> skupině <,>
c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní
<br> výukou při vzdělávání v učebně <,>
d) internáty a domovy mládeže,jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti,žáky nebo
<br> studenty <,>
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy ne...

Načteno

edesky.cz/d/4126479

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz