« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provedení úplné uzavírky místní komunikace v prostoru mostu přes řeku Labe mezi městskými částmi Svítkov a Rosice nad Labem v Pardubicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 199 kB]
Strana 1 (celkem 4)
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 84096/2020 OD-OSSUaD3
Č.j.: MmP 90829/2020 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 8.září 2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI,Kostnická 865,530 06 Pardubice,IČ: 00274046
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII,Generála Svobody 198,533 51 Pardubice,IČ:
00274046
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE-61997-1/ČJ-2020-170606 dne 1.září 2020
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích k označení provedení úplné uzavírky místní komunikace v prostoru mostu přes řeku Labe mezi
městskými částmi Svítkov a Rosice nad Labem v Pardubicích <.>
<br>
<br> Žadatel: Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,K Vápence 2677,530 02 Pardubice,IČ: 25253361
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana 2 (celk...
text dokumentu příloha č. 1 [PDF, 3,28 MB]
MOS
T
<br> SVÍT
KOV
<br> -RO
SICE
<br> 15.9
<.> - 3
<br> 0.10
<.> 202
<br> 0
UZA
<br> VØE
N
<br> MOST
SVÍTKO
<br> V-ROSI
CE 15.9.-
<br> 30.10.2
020 UZA
<br> VØEN
<br> MOST
SVÍTKOV-ROSICE
<br> 15.9.- 30.10.2020
UZAVØEN
<br> MIMOVOZIDELSTAVBY
<br> Z 2
<br> E 13
<br> B 1
<br> MIM
O VOZ
<br> IDEL STA
VBY
<br> Z 2
<br> E 1
3
<br> B 1
<br> XX m
<br> B 1
<br> IP 10a
<br> E 3a
<br> XX
m
<br> B
1
<br> E
3
<br> a
<br> IP
1
<br> 0
b
<br> XX m
<br> B
1 IP
<br> 1
0
a
<br> E
3
<br> a
<br> XX
m
<br> B
1
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> E
3
<br> a
<br> MOST
SVÍTKOV-ROSICE
<br> UZAVØEN
<br> MOST
SVÍTKOV-ROSICE
<br> UZAVØEN
<br> MOST
<br> SVÍTKOV-ROSICE
<br> UZAVØEN
<br> MO
ST
<br> SV
ÍTK
<br> OV
-R
<br> OS
IC
<br> E
15
<br>.9 <.>
-
<br> 30
<.> 10
<br>.20
20
<br> UZ
AV
<br> ØE
N
<br> XX m
<br> B 1
<br> E 3a
<br> IP 10b
<br> MOST
SVÍTKOV-RO
<br> SICE
UZAVØEN
<br> MOST
SVÍTKOV-ROSICE
<br> UZAVØEN
<br> MO
ST
<br> SV
ÍTK
<br> OV
-R
<br> OS
ICE
<br> UZ
AV
<br> ØE
N
<br> IS 11b ROSICE
<br> IS
11
<br> b
ROSICE
<br> IS 11b
SVÍTKOV
<br> IS 11b
SVÍTKOV
<br> IS 11b SVÍTKOV
<br> IS 11bSVÍTKOV
<br> IS
1
<br> 1b
SV
<br> ÍTK
OV
<br> IS 11b SVÍTKOV
<br> IS
11
<br> b
<br> ROSICE
<br> IS
1
<br> 1
b
<br> RO
SI
<br> CE
<br> IS 11b
ROSICE
<br> DETAIL DZDETAIL DZNÁVRH DIO
<br> www.dopa-cz.cz
dopa@dopa-cz.cz
<br> tel: 724 513 970
<br> DOPA CZ
<br> N
<br> Vyjádøení úèastníka øízení:
<br> * s o u h l a s í m e - n e s o u h l a s í m e
<br> razítko,podpis
* nehodící se,škrtněte
<br> Legenda:
<br> - uzavøený úsek komunikace
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> www.dopa.cz dopa@dopa.cz
<br> tel: 724 513 970
<br> DOPA CZDOPA CZ
KRESLIL:
ZPRACOVAL:
TECH.KONTROLA:
ZODPOV.PROJEKTANT:
HLAVNÍ PROJEKTANT:
<br> AKCE:
<br> OBSAH:
<br> STUPEÒ:
ZAKÁZKA ÈÍSLO:
ARCHIVNÍ ÈÍSLO:
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> MÌØÍTKO:
ÈÍSLO SOUPRAVY: ÈÍSLO PØÍLOHY:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> OBJEKT:PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> KRAJ: OKRES: OBEC:
INVESTOR:
<br> REALIZAÈNÍ
D 20000
<br> 00/2020
<br> A 3
--
<...

Načteno

edesky.cz/d/4121031

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz