« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceprvní zasedání OVK 188,8 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Volby do Zastupitelstva Stiedocesk6ho kraje a do 1/3 Senetu Parlamentu d R
<br>.konan6 ve dnech 2.a 3.iiina 2020
SvolSni prvniho zasedani okrskov6 volebni komise
<br> prvnizasedeni okrskove volebnl komise - volebn i okrsek 6.1 pro volby do Zastupitelswa
<br> Stredoeeskeho krae a do 1/3 Senetu Parlamentu CR.Prvni zaseddrni se uskutedni dn.<.>.).<.> Q,<.>
2O2O v 4.{.<.> 3p.hodin v budov6 Obecniho liadu se sidlem Vrbdany d.p.25 <.>
U6ast v5ech dlenfr.ie nutn5.K prvnimu zasedini ie nutno vzit s sebou ob6ansk'r7 pr0kaz <.>
<br> Obecni fiad Vrbdany
<br> V souladu s ustanovenim S 15 odst.1 pism.d) zekona e.130/2000 Sb <.>,o volbach do zastupitelstev
<br> kraj0 a o zmene nektenich zekon0,ve znSni pozdejsich piedpis0 <,>
<br> svolavam
<br> Konaii-li se volbv do zastupitelstev kraii spolednd v tvt6z dnv s volbami do Senatu Parlamentu
eesk6 reoublikv.plni podle ustanoveni S 64 zakona o volbAch do zastupitelstev kraii okrskov6
volebni komise ziizen6 podle tohoto zakona 0kolv okrskowch volebnich komisi i Dro volbv do
Senatu <.>
<br> t,1
ve vrbdanech ane.<.>.4,<.>.Y:.<.> d.QJa
<br> starostka
<br> razitko uradu
<br> VSem dlen0m okrskove volebni komise v obci Vrbcany
<br> Vyv65eno na iiedni desce: t,A I n I n- 4 -7 'jt'Jv
<br> OBEC
vRBe n,Nv

Načteno

edesky.cz/d/4118485


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz