« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Zápis zasedání zastupitelstva 4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání zastupitelstva 4/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.8.<.> 2020 strany 1-3 Vyhotovil: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
Zápis č.4/20 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory ze dne 24.08.2020
<br>
<br>
Přítomni: XXXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX
<br> Hosté: p.D.Dědina,p.Červenková,p.Kropík,p.Němcová,starosta obce Korkyně p.Soukup
<br> a) schůzi zahájil starosta obce (dále také jako „předsedající“) v 19,15 hodin přivítáním členů
<br> zastupitelstva
<br> b) při zahájení zasedání bylo přítomno 6 zastupitelů obce,zastupitelstvo obce je usnášení
<br> schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích)
<br> c) ověřovateli zápisu byli navrženi XXX XXXX XXXXXX a XXX XXXXX XXXXX,zapisovatelem paní
<br> XXXXX XXXXXXX.K návrhu nikdo nevznesl žádné námitky <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.22/2020: Zastupitelstvo obce pověřuje ověřovateli zápisu zasedání
<br> zastupitelstva ze dne 24.08.2020,XXXX XXXXX Vandase a XXXX XXXXXX XXXXXX a zapisovatelem
<br> paní Petru Plotovou,všichni oslovení s návrhem souhlasí <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro.6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.22/2020 bylo schváleno
<br>
<br> d) přítomní členové zastupitelstva byli seznámeni s výší finančních prostředků obce
<br> e) všichni zúčastněni byli seznámeni s programem dnešní schůze:
<br> 1) Schválení přijetí daru (defibrilátor pro JSDHO)
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o umístění
<br> stavby ČEZ
<br> 3) Projednání smlouvy s lesy ČR o dopravě po komunikaci p.č.856 v k.ú.Krámy
4) Diskuse
5) Závěr
<br>
<br> a starosta navrhl program doplnit o následující body:
<br> - Rozpočtová změna č.4/2020
- Projednání nahrazení původních dřevěných vývěsek za nové
- Žádost o finanční podporu
<br>
Návrh usnesení č.23/2020: Hlasování o doplnění programu schůze o bod
<br> - Rozpočtová změna č.4/2020
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
<br> Usnesení č.23/2020 bylo schváleno
<br>
<br> Návrh usnesení č.24/2020: Hlasování o dop...

Načteno

edesky.cz/d/4101976

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz