« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pard. kraje [0,12 MB]
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa,8 – 17 hod <.>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
<br> odbor rozvoje
oddělení územního plánování
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 62721/2020 Pardubice dne 28.8.2020
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání
<br> AKTUALIZACE Č.3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor rozvoje,jako příslušný orgán podle § 7 odst.1 písm.a)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> o z n a m u j e <,>
že Zastupitelstvo Pardubického kraje,příslušné podle § 7 odst.2 stavebního zákona,vydalo
usnesením č.Z/511/20 ze dne 25.8.2020,v souladu s § 36 odst.4 stavebního zákona a s § 171
až 174 správního řádu formou opatření obecné povahy,Aktualizaci č.3 Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje <.>
Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) a Úplné znění ZÚR
Pk po vydání Aktualizace č.3 jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz,v sekci Regionální rozvoj Investice – Odbor
rozvoje – Územní plánování,na adrese:
https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk
<br> V souladu s § 42c stavebního zákona nabývá Aktualizace č.3 ZÚR Pk účinnosti dnem doručení
aktualizace a úplného znění po této aktualizaci veřejnou vyhláškou <.>
<br> Aktualizace č.3 ZÚR Pk a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizace č.3 jsou k nahlédnutí
v listinné podobě na odboru rozvoje,oddělení územního plánování Krajského úřadu Pardubického
kraje <.>
<br> Toto oznámení se v souladu s § 173 správního řádu zveřejňuje na úřední desce Krajského úřadu
Pardubického kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Pardubického kraje <.>...

Načteno

edesky.cz/d/4101774

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz