« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.8.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.8.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrátno,dne 11.8.2020 od 17.00 hod.na OÚ <.>
<br>
Program :
<br>
1.Zahájení
2.Schválení odprodeje pozemku v k.ú.Liboviceč.651/36 o celkové výměře
57m2 ( lesní pozemek)
3.Žádosti
4.Došlá pošta
5.Dikuse
6.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Účast dle prezenční listiny : Formánková,<,> Formanová,Vízner
Lojek,Studený
Omluveni : Šíma,Janíčková 1 <.>
Zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br>
1.Zahájení
<br> Zasedání zahájila starostka Formánková v 17.00 hod.přivítala Všechny přítomné hosty a zastupitele.Přečetla stávající program zasedání a požádala zda má některý ze zastupitelů návrh na další XXXX do programu nebo připomínky.Nebyly z řad zastupitelů podány žádné další XXXX XXX připomínky.Starostka po té dala prostor k návrhu na zapisovatele a ověřovatele zápisu.Byl dán návrh zapisovatel –Jana Formanová,ověřovatelé Trčová,Studený.Dále přidala do diskuse informaci o Rozpočtových opatřeních č.4 a č.5 <.>,které byly zveřejněny v měsíci červenci <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo nepodalo žádné další návrhy a nemělo námitek k programu.Starostka dala ke schválení program se zapisovatelem zápisu a ověřovateli zápisu <.>
Výsledek hlasování : Pro 5,Proti 0,Zdrželi se 0
<br> 2.Schválení odprodeje pozemku v k.ú.Libovice o celkové výměře 57m2
<br> V tomto bodě starostka informovala o vyvěšení Záměru,který byl vyvěšen 25.7.2020 na základě schválení z minulého zasedání,kde zastupitelstvo žádalo Znalecký posudek.Tento byl doručen na obec 23.7.2020 č.266-2020,vypracovaný Ing.Malíkem,na tomto základě starostka vyvěsila na Úřední desku i dálkovým přístupem <.>
Záměr
Na odprodej pozemku v k.ú.Libovice p.č.651/36 o celkové výměře 57m2,oddělením pozemku dle GP č.235-78/2020 z č.p.651/1,vedený na LV 312 <.>
<br> Doručené žádosti,opětovně jedna od SDRUŽENÍ OBCÍ KOKOŘÍNSKA <.>
Z důvodu výstavby zázemí pro Vrátenskou rozhlednu.2 <.>
Zastupitelstvo schvaluje toto rozšíření zázemí,má na něm rovněž zájem.Starostka dala přítomným zastupitelům k nahlédn...

Načteno

edesky.cz/d/4082602

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz