« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceOOP - změna č. 1 územního plánu obce Vrbčany 136,9 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
O b e c n í ú ř a d V R B Č A N Y
<br> Vrbčany 25,280 02 Vrbčany,tel.: 725 021 070
<br>
<br> Č.j.: OOP 1/2020 Ve Vrbčanech 18.8.2020
<br>
<br> O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění),za použití § 43
<br> odst.4 a § 54 stavebního zákona,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
<br> plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (v platném znění)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> změnu č.1 územního plánu obce Vrbčany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
1.Nedílnou součástí opatření obecné povahy je změna č.1 územního plánu obce Vrbčany
– textová část i grafická část - opatřená záznamem o účinnosti <.>
<br>
<br> 2.Změna č.1 územního plánu obce je v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb <.>
v platném znění a s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu v platném znění <.>
<br>
<br> 3.Územní plán je v souladu se stanovisky dotčených orgánů <.>
<br>
4.Námitky v průběhu veřejného projednávání nebyly vzneseny <.>
<br>
5.Stanovisko k návrhu změny č.1 územního plánu Vrbčany vydal Krajský úřad
Středočeského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu 23.7.2020 pod čj <.>
102232/2020/KUSK <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu obce Vrbčany opatřená záznamem o účinnosti bude
<br> uložena u Obce Vrbčany,na Stavebním úřadu Pečky,na Odboru regionálního rozvoje
<br> Městského úřadu Kolín a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
<br> Středočeského kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Poučení:
<br> Proti změně č.1 územnímu plánu obce Vrbčany vydanému formou opatření obecné
<br> povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 ...

Načteno

edesky.cz/d/4082465

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz