« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Výkleky ( rok 2019 )

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Výkleky ( rok 2019 )
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ
<br> DOTACE NA ÚHRADU VÝOAJÚ NA CELOROČNÍ ČINNOST PRUEMCE
<br> Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená V souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br> Obec Výkleky
<br> 751 25 Výkleky 72
<br> IČ: 00850659
<br> Zastoupená: lng.Kateřinou Jandovou,starostkou obce (dále jen „poskytovatel“)
<br> Sbor dobrovolných hasičů Výkleky Výkleky 99,PSČ 751 25
<br> IČ: 44940254
<br> číslo bankovního účtu: 221254530/0300 Zastoupená: Jiřím Filou
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> _\
<br> Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve Výši 77.000,- Kč na rok 2019,slovy: Sedmdesátsedmtisíc korun českých (dále jen „dotace“) <.>
<br> Účelem poskytnutí dotace je příspěvek na činnost V roce 2019
<br> 3.Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy a to jednorázově <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený V či.I.odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční <.>
<br> Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která musí být použita na úhradu jiných výdajů než:
<br> a) výdajů spojených spořízením hmotného majetku dle 5 26 odst.2 zákona č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit.zákona“) <,>
<br> b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle 5 323 odst.1 a 2 cit.zákona <,>
<br> c) výdajů spojených stechnickým zhodnocením,rekonstrukcí a modernizaci ve smyslu 5 33 cit.zákona <.>
<br> Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít Výlučně vsouladu s účelem poskytnutí dotace dle čl.|.odst.2 a 4 této smlouvy,v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a v souladu s Usnesením č.3 Zastupitelstva obce Výkleky ze dne 29.1.2019,bod 2 <.>
<br> Dotace musí být použita hospodárn...

Načteno

edesky.cz/d/4081184

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz