« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Český svaz chovatelů, z.s. ( rok 2019 )

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Český svaz chovatelů, z.s. ( rok 2019 )
VEŘEJNOPR'ÁVNÍOSMLOUVA o P'OS'lSYTNUTÍ DQ'l'ACE NA UHRADU VYDAJU NA CELOROCNI CINNOST PRIJEMCE
<br> Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br> Obec Výkleky
<br> 751 25 Výkleky 72
<br> IČ: 00850659
<br> Zastoupené: lng.Kateřinou Jandovou,starostkou obce (dále jen „poskytovatel“)
<br> Český svaz chovatelů,2.3 <.>
<br> Základní organizace Výkleky
<br> Kojetínská 764/7,750 02 Přerov
<br> IČ: 70902909
<br> čislo bankovního účtu: 243552061/0300 Zastoupené: Jiřim Koláčkem
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 10.000,- Kč na rok 2019,slovy: Desettisíc korun českých (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je příspěvek na činnost v roce 2019
<br> 3.Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy a to jednorázově <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.l.odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční <.>
<br> Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumi dotace,která musí být použita na úhradu jiných výdajů než:
<br> a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle 5 26 odst.2 zákona č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit.zákona“) <,>
<br> b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle & 32a odst.1 a 2 cit.zákona <,>
<br> c) výdajů spojených stechnickým zhodnocením,rekonstrukcí a modernizaci ve smyslu 5 33 cit.zákona <.>
<br> Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně vsouladu s účelem poskytnutí dotace dle čl.l.odst.2 a 4 této smlouvy,v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a v souladu s Usnesením č.3 Zastupitelstva obce Výkleky ze dne 29.1.2019,bod 2 <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4081183

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz