« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Uzavírka místní komunikace Nová Ves - Pazderny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
<.> IBTHÚIE A lurrmzlca._ JU WHIBU Hl! Panorama
<br> :héma dopravního značaní: přechodná úprava SDZ,úplná uzavírka MK.\: obci Nová Ves - osada Pazdemy Iůvodu opravy mostu
<br> EGENDA: _ UZAVŘENÝ ÚSEK
<br> Návrh schválil:
<br> 353 ii <.>
Rozhodnutí uzavírka Pazderny
mmadmho 292 93 Nalžovice IC: 00242 772
<br> tel.: 318864238 ax: 318864126
<br> Čj.: OUNAL-497/2020 Nalžovice,6.8.2020
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Obecní úřad Nalžovice,podle 55“ 40 odst.5 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích "),jako příslušný silniční správní úřad,rozhodl na základě žádosti Obce Nalžovice,Chlum 21,262 93 Nalžovice,IC: 00242772,(„dále jen žadatel “) ze dne 5.8.2020 ve věci povolení uzavírky místní komunikace v obci Nalžovice osada Nová Ves * Pazderny z důvodu opravy mostku,takto:
<br> Vsouladu s 59 24 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a 5 39 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.ve znění pozdějších předpisů a na základě projednání žádosti s vlastníkem komunikace,tj.Obec Nalžovice a orgánem Policie
<br> České republiky KŘPSK D1
<br> povoluje
<br> úplnou uzavírku mísmí komunikace z Nové Vsi na Pazdemy na parc.č.1529 k.ú.Nalžovice a parc.č.1354 k.ú.Nalžovicke' Podhájíz důvodu rekonstrukce mostku přes potok Musik <.>
<br> Termín uzavírky : 10.8.2020 až 30.11.2020
<br> Pro úplnou uzavírka na MK se stanovují gulo podmínky :
<br> ].Uzavírka bude označena dopravním značením dle grafické přílohy a „Opatření obecné povahy — Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“,vydaném Odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany pod č.j.OD/l4844/2020-3 Hul ze dne 24.72020 a odsouhlaseném orgánem Policie ČR KŘSK D1 Příbram ze dne 23.7.2020 <.>
<br> 2.Odpovědná osoba za instalaci a provedení úpravy DZ,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu XXXX XXXX XXXXXXXXXX,starostka obce,tel.: XXXXXXXXX <.>
<br> 3.Informovanost veřejnosti o úplně uzavírce zajistí obec Nalžovice způsobem vmístě obvyklým <.>
<br> 4.Předepsané označení úplné uzavírky zabezpečí žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho
<br> stav po dobu trvání uzavírky.Po dokončení akce budou dopravní značky přechodné
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4055366

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz