« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Zpráva auditora Svazku odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditora Svazku odpadového hospodářství
výtisk č.2
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ k 31.12.2019 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové
<br> hospodářství Čižická 133 332 09 Štěnovice
<br> IČ : 66365457 Ověřované období: 01.01.2019 až 31.12.2019 Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,číslo osvědčení XXXX
<br> Luční ul.X,Plzeň,301 00 DIČ: 0260122005321
<br> Rozdělovník: výtisk č.1 až 2: Svazek obcí okresu Plzeň—jih pro odpadové hospodářství výtisk č.3: Ing.XXXXX XXXXX
<br> X.Úvod Přezkoumání hospodaření DSO bylo provedeno na základě smlouvy uzavřené mezi
<br> Svazkem obci okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a auditorskou společnosti ze dne 21.05.2019 <.>
<br> 2.Předmět přezkoumání Předmětem přezkoumání byly: o údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů,<.> údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků.Ověřováno bylo:.dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,<.> soulad vedení účetnictví územního samosprávného celku dobrovolného svazku obcí se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými kjeho provedení <,>
<br>.soulad hospodaření s tínančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
<br> 3.Vymezení odpovědnosti
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání,a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán DSO.Úlohou auditora je vydat na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření <.>
<br> 4.Podmínky přezkoumání
<br> Při přezkoumání byly využity informace a doklady o hospodaření DSO.Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti tak,aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření <.>
<br> Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorskěho výroku,a proto tato zpráva není zprávou o provede...

Načteno

edesky.cz/d/4051609

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz