« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Závěrečný účet Svazku odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Svazku odpadového hospodářství
Svazek obcí okresu Plzeň — jih pro
<br> odpadové hospodářství IČO 663 65 457
<br> Závěrečný účet svazku za rok 2019
<br> zpracovaný dle 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> Obsah: 1) Údaje o svazku 2) Rozpočet,plnění příjmů a výdajů,zúčtovací vztahy za kalendářní rok 2019 3) Hospodaření s majetkem 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,státním fondům,rozpočtům krajů 6) Stavy finančních prostředků na bankovních účtech
<br> strana 1/4
<br> 1) Údaje o svazku
<br> Svazek byl založen dle 5 49 zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích a hlavní činností je zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství.Jedná se o společný postup obcí k řešení realizace projektů v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady <.>
<br> Majetek svazku vzniká vložením členských podílů členů Svazku a jeho další hospodářskou činností.Výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce vždy k 1.lednu příslušného roku.Členské příspěvky,popřípadě přijaté neinvestiční dotace,jsou používány na úhradu nákladů spojenou s likvidací nebezpečného odpadu,zpravidla 2x ročně <.>
<br> Svazek nevlastní žádný movitý majetek,ceniny ani hotovost v pokladně <.>
<br> Svazek se řídí zakládací smlouvou,jejíž nedílnou součástí jsou Stanovy svazku <.>
<br> Sídlo svazkuv: „ „ Qbecní úřad Stěnovice,Cižická 133,332 09 Stěnovice,okres Plzeň — jih ICO: 663 65 457
<br> Orgány svazku:
<br> Nejvyšší orgán svazku _ Shromáždění zástupců
<br> Shromáždění zástupců (SZ) tvoří výlučně starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo jimi pověření zástupci — členové obecních zastupitelstev <.>
<br> SZ je svoláváno minimálně 1x ročně,svolává ho a zároveň řídí jeho jednání předseda výkonné rady.Jednání Shromáždění zástupců jsou veřejná <.>
<br> Výkonný orgán svazku — Výkon...

Načteno

edesky.cz/d/4051608


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz