« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Záměr obce - prodej budovy na p.č.st. 225 v obci Božičany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IMG_0001.pdf (1.54 MB)
Mdsto Novrl Role,Chodovskd 236,362 25 Nov6 Role Ii: 00254819,Datov6 schr6nka: y24bcev Telefon: ftstiedna -353176311 / linka *353176315 E-rnai [ : epodatelna@novarole.cz i.j: 555/2020/NR-3 (rJZ: 624/2 -s/t0) OZNAMENi V souladu s ustanovenim g 39 zbkona d,<.> l28l2OO0 Sb <.>,(o obcich),ve zndni pozd6j5ich piedpisri,a v souladu s platnym zn1nim Pravidel prodeje nemovitdho majetku m6sta,zveiejdujeme timto zAufn oBCE prodat budovu bez (p.nebo de <.>,a to budovu stavby technick6ho vybaveni (df{ve slouZila iako v!,mdnik tepla pro okoln{ bytovd domy) stojici na pozemku p.d.st' 225 s qfmdie 133 m2 v k'ri' BoLidany,bU.<.> gozieany.jedn6 se o z6mdr obce prodeje - irplatn6ho pievodu stavby stojici na pozemm jin6ho vlastnika (obce BoZidany),ktery se vzdalvyui:itisv6ho z6konn6ho piedkupni ptdva Le koupi nemovitosti.Jedn6,e o,re*ovitost - piizemni panelovou stavbu s pultovou stiechou bez technoiogie a qfrobniho zaiizeni (nebytovd prostory vymdniku,chodby,WC,Satny a um;fvarny).prostoryJsou odkanalizov6ny s piipojenim na el.en a vodu,v soudasnosti bez vyulivdnl Nemovitost dle tohoto zfm6ru nabizimdsto do prodeje obdlkovou metodou za di,Je uvedenfch podminek: i; frodel bude navril,en zijemci,ktery pledloZi nejvy55i cenovou nabidku.V piipadd shodnd ceny,dro,a vice zdjemclu zji5tdn6 po otevieni ob6lek bude vitdzny zdjemce urden losem losov6nim proveden;fm nurutidilni zastupitelstva mdsta.Minimdlni navrZen6 celkovi kupni cenaz^nemovitost nabidnutou do prodeje iini CELKEM =500.0Q0.'-Ki.Z) Zifiemceo koupi nemovitosti nejpozddji v terminu pro podini cenov6.nabidky sloZi jistotu na ridet mdsta Nov6 Role (piips 6ni-nairdet ve stanoven;f den) pro platby jistot vedenlf u CSOB,pobodka v Karloqich Vaieci,na iislo riitu 281701275/0300,a to ve YvSi =59.00Q.:.Ki.Variabilni symboi platby jez 225.Tato jistota je vratnd zirlemdlrm,kteii se svou nabidkou neuspdji.Vybran6mu zdjemiibude sloZen6 jistota zapodlenak rihradd kupni ceny,pokud v5ak takorfto ziiemce od uzavieni kupni smlouvy odstoupi,sloZend...

Načteno

edesky.cz/d/4051155

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz