« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Město Klimkovice
Městský úřad Klimkovice
<br>
I N F O R M A C E
<br> o konání 18.zasedání Zastupitelstva města Klimkovic
<br>
Městský úřad Klimkovice v souladu s ust.§ 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání 18.zasedání Zastupitelstva města Klimkovic svolaného starostou města Klimkovic v souladu s ust.§ 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost Zastupitelstva města Klimkovic ve II.poschodí zámku
<br> Doba konání: středa 12.srpna 2020 od 17.00 hodin
<br> Navržený program:
<.> zahájení,schválení programu
<.> určení ověřovatelů zápisu 18.zasedání zastupitelstva města a zapisovatele
· zpráva ověřovatelů zápisu z 17.zasedání zastupitelstva města
· volba členů návrhové komise
· informace o plnění usnesení zastupitelstva města
· zpráva o činnosti rady města a ostatních orgánů města
· zpráva kontrolního výboru,finančního výboru a dopravně bezpečnostního výboru
<br> Diskuze s osadními výbory a občany (od 18.00 hodin)
<br> 1.Uvolnění finančních prostředků na střechu sokolovny z fondu sportu
1.Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,o nočním klidu a regulaci hlučných činností
1.Závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka za rok 2019 (SOB)
1.Žádosti o poskytnutí peněžitého daru TJ Sokol Klimkovice,z.s <.>
1.Uzavření smlouvy o zápůjčce Mysliveckému spolku NIMROD Klimkovice z.s <.>
1.Majetkové věci
6.1 Směna částí pozemků města parc.č.2011/1 a 2143/1 oba k.ú.Klimkovice za části pozemků parc.č.2011/2 a 2012 oba k.ú.Klimkovice ve vlastnictví fyzické osoby (u MŠ Josefovice)
1.Poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům Klimkovic Rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rezervy města na pro žadatele o NFV v rámci Programu města Klimkovice pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva"
1.Úprava rozpočtu města Klimkovic pro rok 2020 – rozpočtové opatření č.16/2020
· dis...

Načteno

edesky.cz/d/4050661

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz