« Najít podobné dokumenty

Obec Veltěže - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK - závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veltěže.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK - závěr zjišťovacího řízení
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č.ú.882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva
<br> strana 1 / 6
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br> Datum: 27.července 2020
Spisová značka: KUUK/097855/2020/46
Jednací číslo: KUUK/117561/2020
Vyřizuje/linka: Ing.XXX XXXXXXXX / XXX
Počet listů/příloh: X/X
<br>
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br>
podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve
znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název:
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020
<br> Charakter koncepce:
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále jen PRVKÚK) je strategickým
dokumentem kraje,který obsahuje koncepci řešení pro zásobování obyvatel pitnou vodou <,>
včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod,uvažovaných pro účely úpravy na
pitnou vodu,a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod.Plán musí obsahovat
technicky nejvhodnější řešení,které je zároveň i ekonomicky únosné <.>
Důvodem pro zpracování je potřeba aktualizovat dosavadní koncepci,která byla zpracována
v roce 2004 a v souvislosti s rozvojem vodovodů a kanalizací v jednotlivých lokalitách byla
mnohokrát aktualizována několika desítkami dílčích změn,které se však zatím XXX z menší
části promítly do souhrnných tabulek a XXX.Dále je třeba reflektovat změnu právní úpravy <,>
upřesňující obsahové náležitosti i datový standard koncepce <.>
Aktualizace koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje je navržena v
jedné variantě.Vyhodnocení variantního řešení bude tedy provedeno s nulovou variantou <,>
vztaženou k roku 2020,vycházející z dotazníkových šetření a terénních š...

Načteno

edesky.cz/d/4048083

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veltěže      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz