« Najít podobné dokumenty

Obec Rajnochovice - Hostýnská 50 - přechodná úprava provozu, 1.8.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rajnochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

detail_Trojak
D
rž
<br> ko
vá
<br> Chvalčov
<br> II/437
<br> Detail Na Trojáku
<br> Tra
sa
<br> záv
odů
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> P
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B20a
<br> 70
<br> B
2
6
<br> B26
<br> B29 stávající je osazena cca 500m pod Trojákem
<br> B20a
50
<br> P
<br> A22
E13
<br> CYKLISTICKÝ
ZÁVOD
<br> A
2
2
<br> E
1
3
<br> C
Y
<br> K
L
IS
<br> T
IC
<br> K
Ý
<br> Z
Á
<br> V
O
<br> D
<br> V
JE
<br> ZD
<br>
NA
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E1
<br> 3
B1
<br> V
JE
<br> Z
D
<br>
N
<br> A
P
<br> O
V
<br> O
LE
<br> N
Í
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
T
E
<br> LEE
13 B
<br> 1
<br> Zpracoval:Radim Mana
Obec :Místo :
<br> Žadatel :
<br> Datum :
<br> Prov.: Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
Mob.tel.: 608 777 491
www.manadz.cz
<br>
E-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> CU,ZU,PDZ Hostýnská 50 <,>
závod horských kol
- detail Troják
plánek č.3
<br> XXXXX XXXXXX,B.pod Host <.>
<br> XX.6.2020
<br> B20a
30
<br>
Stránka 1
mapa_trasy
V
JE
<br> ZD
<br>
NA
P
<br> OV
OL
<br> EN
Í
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E1
<br> 3
B1
<br>
V
JE
<br> ZD
<br>
N
A
P
<br> O
V
O
<br> LE
N
<br> Í
<br> P
O
<br> Ř
A
D
<br> AT
E
LE
<br> E
13
<br> B
1
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> VJEZD
NA POVOLEN
<br> Í
POŘADATEL
<br> E
E13
<br> B1 VJE
Z
<br> D
<br>
N
A
<br> P
O
<br> V
O
<br> L
E
<br> N
Í
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
<br> T
E
<br> L
E
<br> E
1
3
<br> B
1
<br> A22
<br> E13
<br> CYKLISTICKÝ
<br> ZÁVO
D
<br> VJEZD
<br> NA POVOLENÍ
<br> POŘADATELEE13
B1
<br> P
<br> III
/0
<br> 18
66
<br> Dodatková tabulka E13 pod B1
bude obsahovat text:
VJEZD
NA POVOLENÍ
POŘADATELE
<br> V
JE
<br> Z
D
<br>
<br> N
A
<br> P
O
<br> V
O
<br> L
E
<br> N
Í
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
<br> T
E
<br> L
E
<br> E
1
3
<br> B
1
<br> V
JE
<br> Z
D
<br>
<br> N
A
<br> P
O
<br> V
O
<br> L
E
<br> N
Í
<br> P
O
<br> Ř
A
<br> D
A
<br> T
E
<br> L
E
<br> E
1
3
<br> B
1
<br> A22
<br> E13
CY
<br> KLIS
TICK
<br> Ý
<br>
ZÁV
<br> OD
<br> krátkodobá uzavírka
za asistence MP
<br> II
I/
4
3
7
3
0
<br> II/437
<br> VJE
ZD
<br> NA PO
VOLE
<br> NÍ
<br> POŘA
DATEL
<br> E E13
<br> B1
<br>
VJ
<br> EZ
D
<br>
N
A
<br> PO
VO
<br> LE
N
Í
<br> PO
Ř
AD
<br> AT
EL
<br> E
<br> E1
3
<br> B
1
<br> A
22
<br> E1
3
<br>
C
YK
<br> LI
ST
<br> IC
KÝ
<br>
<br>
Z
ÁV
<br> O
D
<br> IP22
<br> C
YKLISTIC
<br> KÝ
<br> ZÁVO
D
<br> osadit u křižovatky
<br> s III/01865
<br> IP
22
<br> CY
KL
<br> IS
TI
<br> CK
Ý
<br>
Z
<br> ÁV
O
<br> D
<br> os
ad
<br> it
u
<br> kř
ižo
<br> va
tk
<br> y
<br> s
II/
<br> 43
7
<br> VJEZD NA POVOLENÍ
POŘADATELE E13
<br> B1
<br> IP22
CYKLISTICKÝ
ZÁVOD
<br> i pro uzavírku II/437
<br> IP22CYKLIST
ICK
<br> Ý
<br> Z
ÁVO
<br> D
<br> IP
2
2
<br> C
Y
<br> K
L
IS
<br> T
IC
<br> K
Ý
<br> Z
Á
<br> V
O
<br> D
<br> Dodatková tabulka E13 pod A22
a DZ Ip22
bude obsahovat text:
CYKLISTICKÝ
ZÁVOD
<br> Zpracoval:Radim Mana
Obec :Místo :
<br> Žadatel :
<br> Datum :
<br> Prov.: Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
Mob.tel.: 608 777 491
www.manadz.cz
<br>
E-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ...
celkova_mapa
trasa
<br> Zpracoval:Radim Mana
Obec :Místo :
<br> Žadatel :
<br> Datum :
<br> Prov.: Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
Mob.tel.: 608 777 491
www.manadz.cz
<br>
E-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXX XXXXXX,B.pod Host <.>
<br> XX.6.2020
<br> CU,ZU,PDZ Hostýnská 50 <,>
závod horských kol
celková mapa trasy
plánek č.1
<br>
Stránka 1
VV-OOP_Hostynska_50
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
O D B O R D O P R A V N Ě S P R Á V N Í
__________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 545/2020 LaLe4
čj.MUBPH 14591/2020
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: ladislav.lezak@mubph.cz
<br> Datum: 14.07.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Fojtík cycling team,z.s <.>,sídlo: č.p.353,679 03 Olomoučany,IČ: 07814470,zastoupený
Dopravní značení Mana s.r.o <.>,sídlo: Květná 1684,769 01 Holešov,IČ: 28273699
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) podle
ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace
na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě
návrhu žadatele – spolku Fojtík cycling team,z.s <.>,sídlo: č.p.353,679 03 Olomoučany,IČ:
07814470 zastoupeného na základě plné moci ze dne 01.07.2020 firmou Dopravní značení
Mana s.r.o <.>,sídlo: Květná 1684,769 01 Holešov,IČ: 28273699,po projednání s dotčeným
orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
územní odbor Kroměříž,dopravní inspektorát Kroměříž,sídlo: Březinova 2819,767 28
Kroměříž (dále jen „DI Kroměříž“) a jeho písemném vyjádření vydaném dne 29.06.2020 pod
čj.: KRPZ-64511-1/ČJ-2020-150806
<br> opatřením obecné povahy (...

Načteno

edesky.cz/d/4044744

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rajnochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz