« Najít podobné dokumenty

Obec Podhorní Újezd a Vojice - Veřejná vyhláška - Uzavírka silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podhorní Újezd a Vojice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Úprava provozu
MESTSKY URAD HORICE
<br> náměstí Jiřího z Poděbrad 342,50B 01 Hořice
detašované pracoviště Čelakovského 1457,Hořice
<br> Odbor dopravy
<br> NASE ZN.: MUHC-DO/I3820/Dz-221 202o/sE
<br> wŘlzu:r
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX rXX XXX
sed ivy@horice.org
<br> DATUM: L3.O7.2O2O
<br> vEŘruNÁ VYHLÁšKA
oPATŘEtvÍ oeEcNÉ PovAHY
<br> STANoVENÍ PŘECHoDNÉ ÚPRAVY PRovozU
<br> Městský úřad Hořice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na
silnici II' a 1II.třídy,místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle 9 t24
odst.6 zákona č.36I/2000 sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o silničním provozu"),podle ustanovení
$77 odst.1 písm.c) citovaného zákona a $ 171 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě písemné žádosti od žadatele - M SILNIcE d.S.r
tč,o +zt 96 868,Husova 1697,53o 03 Pardubice,zastoupený na základě plné moci
společností sAvoz s.r.o.' rčo zsg 59 2L2,U Kamene L266,506 01 Jičín,ze dne
L2.o6.2o2o a po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky <,>
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územní odbor Jičín,dopravní inspektorát <,>
ve smyslu ustanovení $ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.IIII32750 a místních komunikacích v obci
Podhorní Ujezd a Vojice'
<br> dle přiloženého situačního plánku
<br> Důvod: stavební práce
<br> I
<br> Termín: 2o.o7.2o2o - 14.09.2o2o
<br>
<br> osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
XXXXX XXXXXXXXX,příprava výroby,M - SILNICE a.s <.>,tel.: 602 159 905
<br> Další podmínky:
<br> 1) Dopravní značení,případně dopravní zařízení,provedte dle přiloženého situačního
plánku a podle podmínek...

Načteno

edesky.cz/d/4044740

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podhorní Újezd a Vojice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz