« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy-úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy-úprava provozu
Č.j.: MUBI 24569/2020 Stránka 1 z 5 15.07.2020
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA,odbor dopravy
<br> Břežánská 50/4,418 01 Bílina,tel.: +420 417 810 811,fax: +420 417 810 881
Detašované pracoviště: Seifertova 1,418 01 Bílina
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
Odbor dopravy Městského úřad Bílina jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu),podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) citovaného zákona a dle ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti ze dne 14.07.2020 společnosti
XXXX XXXXX s.r.o <.>,se sídlem Máchova 680,410 02 Lovosice,IČ: 25445421,po předchozím
písemném vyjádření a odsouhlasení Policií ČR,Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého kraje,DI Teplice
ze dne 13.07.2020,pod č.j.: KRPU-113984-1/ČJ-2020-040906,vydává opatřením obecné povahy
<br>
<br>
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení:
<br>
<br>
Dle schématu B/2,viz odsouhlasené dopravně inženýrské opatření DIO <.>
<br>
V lokalitě: Chotějovice,ul.Nádražní,před č.p.104 a 59,na částech p.p.č.91/2 a 224/7 <,>
vše v k.ú.Chotějovice <.>
<br> V období: 23.07.– 30.09.2020 <.>
<br> Z důvodu: Uložení kabelu NN <.>
<br> V rámci akce: „TP – Světec,Chotějovice – kabelizace I.etapa“ <.>
<br>
<br>
<br> Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br>
1.Osoba podávající žádost (žadatel) zajistí umístění dopravního značení (dále jen „DZ“)
prostřednictvím osoby oprávněné k instalaci DZ (totéž platí i pro opravu,údržbu či výměnu DZ)
V SOULADU SE „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65)
a vyhláškou MD č.294/2015 Sb <.>,v platném znění a příslušných norem ČSN <.>
<br>
2.Umístění DZ: dle odsouhlaseného DIO,osazení min.7 ...

Načteno

edesky.cz/d/4044727

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz