« Najít podobné dokumenty

Obec Radějovice - Poskytnutí informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.3
))
<br> OBECNÍ ÚŘAD RADĚ OVICE
<br>.„* Environment ] Service for the Future Došlo dne: QQ 2/0 č.j.: % ) io % OW.„5357355323353 Početlistů: // Počet příloh: / “e.“„IIíŽOŠŠrLÉDJPŽZK*:šišžššfííšíž
<br> Obec Radějovice k rukám starostky Radějovice 10
<br> 251 68 Radějovice
<br> v Praze dne 3.února 2020 Věc: Opakovaná žádost a zpřístupnění oblasti pro svoz odpadu Radějovice.Vážená paní starostka <,>
<br> opakovaně Vás touto cestou žádáme o zpřístupnění níže uvedené íokaiíty.Body níže uvádějí mista komunikace.která nejsou uzpůsobena pro průjezd svazové techniky.Radius křižovatky není dostatečně veliký pro zajištění průjezdu svozové techniky <.>
<br> 2 tohoto důvodu průjezdem ničíme svozovou techniku i komunikaci,popř.jsme nuceni se úseku vyhnout a zajistit obsluhu odpadních nádob s neúměrným nasazením íidské práce.Při posiedním svozu došlo k defektu pneumatiky svazového vozidla 0 nevhodné přístupové cestě jsme Obec ínformovaíi již v říjnu 2019.Z tohoto důvodu nejsme odpovědní za případné poškození komunikace a svoz odpadu za současné situace již nebude dále možný <.>
<br> Chápeme obtížnost rozšířeni stávajících cest s realizovanou zástavbou,považujeme však za zceia nezbytné rozšířit průjezdní profil křižovatek v okoií domu čp.81 nebo obnovit cestu po obecním pozemku č.898/1.Již v roce 2015 došlo kzamezení průjezdu svazového vozidla do vyznačené lokality zcentra Radějovíc,a to přizdívkou rohu nemovitostí naproti domu čp.3 <.>
<br> Upozorňujeme Vás,že uvedený stav lze ze současných podmínek považovat za obecné ohrožení,a to minimálně ve vztahu k zamezení přístupu jednotek HZS a ostatních složek iZS <.>
<br> Timto žádáme o rychlé řešení vzniklé situace <.>
<br> Obchodn/stupce CC Česká repubiika,s.ro <.>
<br> „iw-„,m: Česká umu,s.r.o.Csoo,a.s.<.> č.o.: 1749586310300 ry,—;;; nwm 791/89.:s: co mm & IBAN: czas osoo nooo oooo 1749 5863,swm: cexoczw \ mmm „am,xt: 4550971: otc: casem—m meant—anu,„.č.ú.: soscotmafssoc 14 “3.33“ nauky soud v m:.<.> sp zn.c 1240: tam: as: 5500 nooo...
Příloha č.2
Obec Radějovice (_ 251 68 Kamenice
<br> okres Praha.vých Í?
<br> dál GEPRO - tiskový Výstup
<br> / / OBEQM POZEMJG? » LOWA/((<
<br> // \.Í \\QB/m\\\ /.21.8 “\ —.\ \ a
<br> \500 \
<br> /„ 758/7 // \\
<br> ! 15/?0
<br> 715/1?
<br> „ WO OÍQ Pa,vo va moj.// / ko MALÁ „( k /—//// /
<br> 30 8,73 /////
<br> //
<br> JCI/72
<br> ;Č/í/L 296/22 C“ _ _,Maritka “393 Městský úřad v Ríčanre _ odbor správních agend a dop avy ' ň * odděím i dopravy C—QQ,Komenského nám 1619/2 9 V 251 01 ŘÍČANY -.<.> _
<br> Xiao <.>
Příloha č.1
<.> -
<br> tv; - %Mut/
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD v ŘÍČANECH
<br> Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany tel.: +420 323 618 111 [ fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna©ricanycz ! www.ricany.cz
<br> Vaše značka/ze dne: / ------ OBE Ř QD R q D
<br> Č.ev.: 122670/2020 Obec Radějovice CNÍ Ú ĚIOVICE
<br> Č.j.: 111755/2020-MURl/OSAD Došlo dne' __
<br> Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy Radějovice 10 (Cj Č ' klíč)
<br> \P/očiet stejnopísů: Ř,k Jm 251 68 Kamenice C.).: 3 ;!Ll [ZO./lží) /OUQG\ yrlzu1e: arase |r|._ _
<br> Telefon (linka): 275 Počet hstů.A Počet příloh.)(
<br> E-maíl: jiri.karaseericany.cz
<br> Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 19.5.2020
<br> VĚC:
<br> \!le
<br> Stanovisko k Vas: zadosti na akci : „Oprava místní komunikae na pozemku parc.č.898/1 a 898/2 v obci Radějovice "
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech,jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II.a III.třídy,MK a veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení 9 40 odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,k Vašížádosti o stanovisko sděluje:
<br> speciální stavební úřad nemá připomínek a souhlasí s provedením opravy povrchu místní komunikace vdélce 166m na pozemcích parcelní číslo 898/1 a 898/2 vkatastrálním území a obci Radějovice.Stávající níveleta zůstane zachována <.>
<br> Podle žádosti se jedná o souvislou opravu pozemních komunikací vsouladu s š 15 a přílohou č.5 Vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Uvedené práce mohou být provedeny bez stavebního povolení a ohlášení stavby speciálnímu stavebnímu úřadu.Povinností stavebníka,v souladu se zákonem o pozemních komunikacích,je nutné před zahájením stavebních prací předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o uzavírku (obec Radějovice) a dopravně inženýrské opatření týkající se uzavírky a stanovení přechodné úpravy dopravního značení (Městský úřad Ř...
Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Obec Radějovice,Radějovice 10,251 68 Kamenice
tel.323 673 101; e-mail: radejoviceobec@radejoviceobec.cz
<br> www.radejoviceobec.cz
<br>
<br>
Naše č.j.: 466/2020/OURA
<br>
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXX
<br>
<br> V Radějovicích dne XX.X.2020
<br>
<br> Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím
<br> Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací,kterou jsme obdrželi dne
<br> 15.7.2020,Vám k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující <.>
<br> Ad 1) Obec jako investor a stavebník nemá povinnost informovat vlastníky
<br> sousedních pozemků o zahájení prací.O opravě komunikace byla veřejnost
<br> informována na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne
<br> 25.9.2019 (zápis je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách
<br> obce).Vytýčení hranice zemních prací cca 0,5 m od pozemku p.č.115/16 <,>
<br> 115/11,115/10 a 115/1,vše v k.ú.Radějovice,bylo provedeno za účasti
<br> p.Vladimíra Malého,p.XXXXX XXXXXXX a Vás osobně.O postupu prací jste byla
<br> průběžně ústně informována <.>
<br> Ad 2) Vytýčení hraničních bodů obecních pozemků parc.č.898/2 a parc.č <.>
<br> 898/1 v k.ú.Radějovice proběhlo 24.6.2016 a bylo ověřeno dne 24.4.2020 <.>
<br> Tomuto ověření jste byla osobně přítomna.Geodetické mezníky jsou v terénu
<br> dostatečně viditelné.Hloubka výkopu v sousedství pozemku p.č.115/6 v k.ú <.>
<br> Radějovice je 0,40 – 0,45 m,Vaše argumentace o hloubce je nepravdivá <.>
<br> Oprava místní komunikace není dokončená,přičemž tato informace je Vám
<br> rovněž známa.Nelze proto argumentovat nedodržením nivelety komunikace <.>
<br> Ad 3) Viz příloha č.1 a 2 <.>
<br> Ad 4) Podle smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Radějovice
<br> a ÚVT Internet s.r.o.neexistují žádná omezení na údržbu či opravu místní
<br> komunikace z titulu uložení inženýrské sítě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br> Smlouva o zřízení věcného břemene týkající se vedení optické sítě Telia
<br> International ...

Načteno

edesky.cz/d/4044584

Meta

Stavební informace   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz