« Najít podobné dokumenty

Obec Veltěže - OOP zákaz odběru povrchových vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veltěže.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP zákaz odběru povrchových vod
*MULNX010MG00*
*MULNX010MG00*
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D LO U N Y
odbor životního prostředí
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/7839/2020/OZP/NM Louny 31.07.2020
Číslo jednací: MULNCJ 54184/2020
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Sídlo:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí č.p.2379
440 01 Louny
415621208
m.novakova@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
(oznámeno veřejnou vyhláškou)
<br>
Městský úřad Louny,odbor životního prostředí příslušný podle § 61 odst.1 písm.c) a § 66 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,§ 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb.<,>
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění
pozdějších předpisů,věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.1 a 2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) posoudil skutečnosti,na které dne
30.07.2020 upozornil správce povodí,tj.Povodí Ohře,s.p <.>,IČ 70889988,Bezručova 4219,430 03
Chomutov 3 (dále jen „správce povodí“) <.>
<br>
V souvislosti se skutečnostmi ve veřejném zájmu podle § 171 správního řádu a v souladu s § 109
odst.1 a § 115a vodního zákona vodoprávní úřad
<br>
<br> ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
<br> z níže uvedených vodních toků v uvedených úsecích včetně jejich přítoků a z vodních nádrží
umístěných na níže uvedených vodních tocích včetně jejich přítoků ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Louny
<br>
s účinností od 01.08.2020 do odvolání <.>
<br>
Vydané opatření obecné povahy při nedostatku vody se netýká odběrů povrchových vod pro
zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odběrů povrchových vod za účelem využívání závlah ve
prospěch zemědělské a potravinářské produkce z hlediska veřejného zájmu <.>
<br>
S ohl...

Načteno

edesky.cz/d/4044583

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veltěže      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz