« Najít podobné dokumenty

Obec Předslav - Rozhodnutí o zařazení vybraných pozemních komunikací - kategorie místní komunikaceVeřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Předslav - Měcholupy 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Předslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBECNÍ ÚŘAD PŘEDSLAV,Předslav 53,339 01 Klatovy
č.telefonu 376395201,e-mail: podatelna@predslav.cz,IDDS: cjsbrxa
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V Předslavi dne 14.7.2020
č.j.Předslav/618/20
Vyřizuje: Kreuzer
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o zařazení vybraných pozemních komunikací - kategorie místní komunikace
<br> Obecní úřad Předslav,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.a/ zákona č <.>
13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních
komunikacích),na základě žádosti obce Předslav o zařazení schválených aktualizovaných úseků
komunikací podle předloženého přehledu změn v pasportu komunikací zpracovaného Pavlem
Marešem,Dukelská 491,386 01 Strakonice II,schválení vlastníka příslušných místních komunikací
dne 25.6.2020 usnesení ZO obce č.135/a/2020 v souladu s ustanoveními § 3,odst.1 a § 6 zákona o
pozemních komunikacích a § 2,3 a 5 vyhlášky MDS č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
pozemních komunikací,v platném znění (dále jen vyhláška)
<br> Zařazuje
<br> vybrané úseky komunikací do kategorie místní komunikace <.>
Jedná se o úseky:
9c Předslav - K OTÍNU
<br> asfaltový povrch / původní délka - 0,412 km / nová délka 0,732 km / zařazení úseku ÚK2 do
MK
<br> 10c Předslav - OD Č.P.66 – K Č.P.3
asfaltový povrch,štěrkový / původní délka - 0,023 km / nová délka 0,133 km / zařazení úseku
ÚK3 do MK
<br> 41c Makov - K PTÍNU
asfaltový povrch / původní délka - 0,498 km / nová délka 0,801 km / zařazení části úseku
ÚK46 do MK / opravený povrch
<br> 45c Makov - KE KINU
asfaltový povrch v délce 0,132 km
<br> do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6,odst.2,písm.c) zákona o pozemních komunikacích)
33d Měcholupy - CHODNÍK - NÁVES
<br> prašný povrch v délce 0,128 km
34d Měcholupy - CHODNÍK – ZA MOSTEM
<br> prašný povrch,část úseku zámková dlažba v délce 0,089 km
41d Makov - CHODNÍK – K OBYTNÉ ZÓNĚ
<br> zámková dlažba v délce 0,...
bez názvu
MěStSký úřad Klatovy Odbor dopravy — dopravní úřad pracoviště Mayerova 130
<br> Č.j.: OD/16779/20/Dj Vyřizuje: Dubský Tel.: 376 347 491 jdubsky©mukt.cz Datum: 24.7.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanoveni přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 22.7.2020 podaného Společnosti PROJECT PLUS KLATOVY,spol.s r.o.<.> Luby 175,339 01 Klatovy IČ: 49791788 po projednání s dotčeným orgánem — Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje,Dl Klatovy ze dne 21.7.2020,čj.KRPP-78943w 1/ČJ—2020-030406 podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> v
<br> na silnici c.|||/11762 km 0,834 mezi obcemi Předslav a Měcholupy při použití následujících dopravních značek na sil.III/11762,A15,E3a,Bz1a,BZOa.826,Z4a doplněné výstražnými světly typu 1,dle schématu DIO,které jsou nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu v souvislosti 5 akcí "Oprava propustku",při 'plné a po té částečné uzavírce provozu,v termínu 00 od 10.8.2020 do 19.8.2020 CU od 20.8.2020 do 30.8.2020 přičemž úplná uzavírka může být zkrácena,dle rychlosti praci,po té by automaticky následovala částečná uzavírka <.>
<br> Při částečné uzavírce,bude ve směru od Měcholup doplněna dopravní značka 8202: (nejvyšší dovolená rychlost — 70)
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1) Dopravní značky související s označením pracovního místa na sil.č.III/11762 mezi Předslavi a Měcholupy budou instalovány bezprostředně před zahájením úplne / částečně uzavírky <.>
<br> 2) V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" & ...

Načteno

edesky.cz/d/4044576

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Předslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz