« Najít podobné dokumenty

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou - Stanovení počtu členů OVK.PDF

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klášter Hradiště nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení počtu členů OVK.PDF
Volby do Zastupitelstva Stiedodesk6ho kraje,konand ve dnech 2.a 3.Yijna 2020
Stanoveni minimdlniho podtu ilenfi okrskov6 volebnf komise
<br> Obecni iri'ad K165ter HradiStd nad Jizerou
<br> '4 h /) nrn-^ //,<.> {,'/- 01",LJIIV <.>,<,>
<br> V sor"rladu s ustanovenim $ 1 5 odst.1 pism,c) zttkona d,130/2000 Sb,<,> o volb6ch do zastupitelstev
kraifr a o zmdnd ndkterych zdkoni,ve zndni pozddjSich piedpisfi <,>
<br> stanovuji
<br> pro volby do Zastupitelstva Stiedodeskdho kraje,konand ve dnech 2.a3.iijna2020,minirndlni podet
dlenfr okrskovd volebni komise takto: I
<br> rtcrr ic€u,r"thokrskovii volebni komise pro volebni okrsek d.I je.i.<.> ?.).j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> x
<br> (Jmeno,pif jrneni,podpis)
starosta Jiii Navr6til
<br> razitko iriadu ffi
<br>.6-

Načteno

edesky.cz/d/4044571


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Klášter Hradiště nad Jizerou
10. 07. 2020
03. 07. 2020
02. 07. 2020
02. 07. 2020
02. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Klášter Hradiště nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz