« Najít podobné dokumenty

Obec Vilémov - Výsledky projednání ze 17. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vilémov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky projednání ze 17. zasedání ZO
1
<br>
<br>
<br>
<br>
OOBBEECC VVIILLÉÉMMOOVV
407 80 Vilémov č.p.172
<br>
<br> Informace přijatých usneseních z
o konání 17.řádného zasedání Zastupitelstva obce Vilémov
<br>
Obecní úřad Vilémov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),v platném znění informuje o konání 17.zasedání Zastupitelstva
obce Vilémov,svolaného starostou obce Bc.Zdeňkem Černým <.>
<br>
<br> Místo konání: Obecní úřad – obřadní místnost
Doba konání: čtvrtek 23.července 2020 od 1600 hodin
<br> Program:
<br> 1.Zahájení zasedání
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Smlouva o poskytnutí dotace z ÚK - dopravní automobil
<br> 5.Program obnovy venkova 2020 ÚK - kondenzační kotel pro MŠ
<br> 6.Diskuse,připomínky a návrhy členů zastupitelstva obce
<br> 7.Závěr zasedání
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
1.Zahájení
<br> Předsedající schůze,pan Bc.XXXXXX XXXXX,starosta obce,konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno
tak,aby informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vilémov u
Šluknova zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.Informace o konání ZO byla
vyvěšena dne 15.07.2020 a sejmuta 23.07.2020.Současně byla tato informace zveřejněna na
„elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že je přítomno 7
členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva,což je nadpoloviční většina,takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Omluveni z pracovních důvodů byli
Mgr.XXXX XXXXXXXXX a XXX XXXXXXXXX XXX <.>
<br>
<br> X.Určení ověřovatelů zápisu
<br> Usnesení č.01/17ZO/2020:
Zastupitelstvo obce Vilémov určilo ověřovateli zápisu pana Ing.Zdeňka Maiera a paní Martinu Kulhavou <.>
<br>
3.Schválení programu
<br> Usnesení č.02/17ZO/2020:
Zastupitelstvo obce Vilémov schvaluje program 17.ŘZO dle předloženého návrhu bez připomínek <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4044570

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vilémov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz