« Najít podobné dokumenty

Obec Dambořice - Vyhláška - Opatření obecné povahy MZe

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dambořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška - Opatření obecné povahy MZe
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 3378412020—MZE-18212
<br> spisovánacka.: means/202046212 liljlilililiiljllljilillililillliijilillljll Č.j.: 33784f2020-MZE-16212 mzeoanmaaaam Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bí|y©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 27.7.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle & 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.171 10/2020-MZE—16212 ze dne 2.4.2020 následovně:
<br> |.Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> i|.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Ill <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškozeni lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné ...

Načteno

edesky.cz/d/4044563

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dambořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz