« Najít podobné dokumenty

Obec Studená - Opatření a informace ke koronaviru Kovit 19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studená.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb031-20.pdf (127.98 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 31 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 70.Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> 71.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 72.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 73.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 74.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 70
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.197
<br> o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.b) krizového
zákona <.>
<br> Vláda
<br> ukládá 1.místopředsedovi vlády a ministru vnitra
<br> 1.vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14.března 2020 00:00 hod.k dočasnému
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu
stanoveném v příloze tohoto usnesení <,>
<br> 2.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně
státních hranic <,>
<br> 3.předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto
usnesení ke schválení návrh nařízení vlády podle ustanovení § 22 zákona č.273...
Znovuzavedeni.pdf (1.77 MB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 34 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 83.Nař ízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br>
<br> 83
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 15.března 2020
<br> o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 a 2 zákona
č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,a podle
zákona č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České
republiky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy,zdraví a majetek osob a pro naplnění
bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2 se povolává nejvýše 2096 vojáků
v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České
republiky <.>
<br> § 2
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky plní uložené úkoly se zbraní a do-
nucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4 <.>
<br> § 3
<br> Ministr obrany určí vojáky v činné službě <,>
včetně vojenské techniky a výzbroje,k plnění úkolů
podle § 1.Ministryně financí určí příslušníky Celní
správy České republiky,včetně techniky a výzbroje <,>
k plnění úkolů podle § 1 <.>
<br> § 4
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky povolaní k plnění úkolů Policie
České republiky podle § 1 mají oprávnění a povin-
nosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu
stanoveném v § 2,3,9,10 až 13,18,20,24 až 27,34
až 37,40 až 43,48 až 59,62,63,93,110,111,114
a v § 115 zákona č.273/2008 Sb <.>,o Policii České
republiky,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> § 5
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> I.místopředseda vlády ...
sb0030-2020.pdf (91.93 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 30 Rozeslána dne 12.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 69.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů
<br>
<br> 69
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.března 2020 č.194
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
<br> NOUZOVÝ STAV
<br> na dobu od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů <.>
<br> Vláda
<br> I.nař izuje ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.ukládá
<br> 1.předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2.členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
<br> stavem,která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,a to před jejich uplat-
něním;
<br> III.dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;
<br> IV.toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12.března 2020,ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
<br> V.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České repu-
bliky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Pra...
Priloha_OOP.DOCX (23.75 kB)
1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky
<br> Rakousko
<br> Silniční:
Dolní Dvořiště – Wullowitz
České Velenice – Gmünd
Hatě – Kleinhaugsdorf
Mikulov – Drasenhofen
<br> Německo
<br> Silniční:
Strážný - Phillippsreut
Pomezí nad Ohří - Schirnding
Rozvadov-dálnice - Waidhaus
Folmava – Furth im Wald/Schafberg
XXXXXXX XXXX – Bayerisch Eisenstein
XXXXXX XXX - Breitenau
H.Sv.Šebestiána – Reitzenhain
<br> Letiště
<br> Praha/Ruzyně
Kbely
<br>
<br>
2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky a další osoby,a to v době od 5:00 do 23:00 <.>
<br> 1.Rakousko
<br> Silniční:
Vratěnín – Oberurnau
Valtice – Schrattenberg
Nová Bystřice – Grametten
Hevlín – Laa an der Thaya
<br> 1.Německo
<br> Silniční:
Všeruby – Eschlam
Jiříkov – Neugersdorf
Vojtanov –Schönberg
Příloha k č.j.: MV-48168-1/OAM-2020
<br> Cínovec - Altenberg
<br> 3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky
<br> Potvrzení o výkonu zaměstnání
<br> Potvrzuje se,že osoba
Jméno a příjmení:
Datum narození
Bydliště:
<br> pracuje v
<br> Název společnosti/úřadu/organizace:
Adresa místa výkonu práce:
<br>
Dále se potvrzuje,že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky <.>
<br>
V …………………… dne ………………… ………………………………….<.>
Razítko a podpis zaměstnavatele
priloha_762621053_0_Informace k nouzovému stavu.pdf (299.27 kB)
tel.ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Kancelář ministra
Karmelitská 529/5,Malá Strana
118 12 Praha 1
<br>
<br> Číslo jednací
MSMT-11703/2020-2
<br> Datum 12.3.2020
<br>
<br> Informace k vyhlášení nouzového stavu
<br> Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost
<br> žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
<br> - základní umělecké školy (nově) <,>
<br> - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově) <,>
<br> - jazykové školy (nově) <,>
<br> - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově) <,>
<br> - základní školy <,>
<br> - střední školy a konzervatoře <,>
<br> - vyšší odborné školy
<br> - vysoké školy (více informací http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi) <.>
<br> Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva
<br> zdravotnictví ze dne 10.3.2020 <.>
<br> Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů.Na základní škole se týká také přípravných tříd a
<br> přípravného stupně základní školy speciální.Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách
<br> a školských zařízení <.>
<br> Zákaz se ode dne 13.3.2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem
<br> státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích
<br> zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí <.>
<br> Zákaz nově rovněž dopadá od 13.3.2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty <,>
<br> jako jsou např.zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy,školy v přírodě <,>
<br> výměnné pobyty.V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit <.>
<br> Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové
<br> vzdělávání (pro děti,žáky a studenty i jiné účastníky),tj.školních družin,školních klubů...
priloha_761632263_1_MZDr - zákaz.pdf (208.97 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,10.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019DGGV*
MZDRX019DGGV
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Zakazují se s účinností ode dne 10.března 2020 od 18:00 hod.divadelní,hudební,filmová
a další umělecká představení,sportovní,kulturní,náboženské,spolkové,taneční,tradiční
a XXX podobné akce a jiná shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě,ochutnávky,trhy
a veletrhy,a to jak veřejné,tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,a to
do odvolání tohoto mimořádného opatření <.>
<br> Tento zákaz se nevztahuje na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů
veřejné moci,soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např.valná hromada
akciové společnosti),které se konají na základě zákona <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností
nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.Hromadné akce představují vyšší riziko
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru <.>
<br...
priloha_761632263_0_MV_ZDVOŘILOSTNÍ.pdf (230.13 kB)
1
<br>
JUDr.PhDr.XXXX XXXXX,Ph.D <.>
náměstek ministra vnitra
pro řízení sekce legislativy,státní správy
a územní samosprávy
<br>
<br> Praha 10.března 2020
Č.j.MV- 46702-1/ODK-2020
Přílohy: 1
<br>
<br>
Vážená paní primátorko,vážená paní starostko <,>
<br> vážený pane primátore,vážený pane starosto <,>
<br>
dovoluji si Vás informovat,že Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo
<br> mimořádné opatření podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br> o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
<br> a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10.března 2020
<br> od 18:00 hod.divadelní,hudební,filmová a další umělecká představení,sportovní <,>
<br> kulturní,náboženské,spolkové,taneční,tradiční a XXX podobné akce a jiná
<br> shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě,ochutnávky,trhy a veletrhy,a to jak veřejné <,>
<br> tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,a to do odvolání tohoto
<br> mimořádného opatření <.>
<br>
<br> V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané
<br> v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby,pokud by se
<br> jich mělo účastnit více než 100 osob <.>
<br>
<br> Popsaný zákaz se však nevztahuje na jednání zastupitelstva obce,neboť
<br> z výše uvedeného zásahu jsou vyloučeny schůze,zasedání a podobné akce
<br> *MVCRX04XLUPM*
MVCRX04XLUPM
prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů a jiných veřejných nebo soukromých
<br> osob (např.valná hromada akciové společnosti),které se konají na základě zákona <.>
<br> K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání
<br> zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení,které bude
<br> přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk,rubrika „aktuálně“ <.>
<br>
<br> Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,...
hranicni-obce-se-statem.xlsx (28.49 kB)
hranicni-obce-se-statem
KOD OBEC_NAZEV OKRES_NAZEV ORP_NAZEV POU_NAZEV STAT STAT č.2 (pokud obec sousedí se dvěma státy)
554499 Aš Cheb Aš Aš Německo
554545 Hazlov Cheb Aš Aš Německo
554553 Hranice Cheb Aš Aš Německo
538795 Krásná Cheb Aš Aš Německo
561169 Rozvadov Tachov XXXXXX XXX Německo
XXXXXX Třemešné Tachov XXXXXX XXX Německo
XXXXXX Krompach Česká Lípa XXXX XXX Cvikov Německo
XXXXXX Mařenice Česká Lípa XXXX XXX Cvikov Německo
XXXXXX Jetřichovice Děčín Děčín Česká Kamenice Německo
562335 Děčín Děčín Děčín Děčín Německo
562513 Hřensko Děčín Děčín Děčín Německo
562564 Jílové Děčín Děčín Děčín Německo
553549 Česká Kubice Domažlice Domažlice Domažlice Německo
554006 Nemanice Domažlice Domažlice Domažlice Německo
567621 Košťany Teplice Teplice Duchcov Německo
567701 Mikulov Teplice Teplice Duchcov Německo
567728 Moldava Teplice Teplice Duchcov Německo
567779 Osek Teplice Teplice Duchcov Německo
554481 Cheb Cheb Cheb Cheb Německo
554618 Libá Cheb Cheb Cheb Německo
554626 Lipová Cheb Cheb Cheb Německo
554634 Luby Cheb Cheb Cheb Německo
554740 Plesná Cheb Cheb Cheb Německo
538868 Pomezí nad Ohří Cheb Cheb Cheb Německo
554812 Skalná Cheb Cheb Cheb Německo
539074 Vojtanov Cheb Cheb Cheb Německo
563064 Hora Svatého Šebestiána Chomutov Chomutov Chomutov Německo
563111 Kalek Chomutov Chomutov Chomutov Německo
563498 Výsluní Chomutov Chomutov Chomutov Německo
561631 Jablonné v Podještědí Liberec Liberec Jablonné v Podještědí Německo
542148 Modrava Klatovy Sušice Kašperské Hory Německo
554456 Všeruby Domažlice Domažlice Kdyně Německo
560308 Bublava Sokolov Kraslice Kraslice Německo
560472 Kraslice Sokolov Kraslice Kraslice Německo
560596 Přebuz Sokolov Kraslice Kraslice Německo
560651 Stříbrná Sokolov Kraslice Kraslice Německo
567639 Krupka Teplice Teplice Krupka Německo
568147 Petrovice Ústí nad Labem Ústí nad Labem Libouchec Německo
568309 Tisá Ústí nad Labem Ústí nad Labem Libouchec Německo
567078 Brandov Most Litvínov Litvínov Německo
567108 Český Jiřetín Most Litvínov...
1_Opatreni_obecne_povahy_MV.DOCX (40.9 kB)
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha 7
<br> Č.j.MV— 48168-1/OAM—2020 Praha 12.března 2020 Počet listů: 2 Přílohy: 1 el <.>
<br> Mimořádné opatření
<br> Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný podle 5 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVlD-19 způsobeným novým koronavirem SARS—CoV—2
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> 1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
<br> b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br>.<.>.<.>.<.>.MINISTERSTVO VNITRA :: ČESKÉ REPUBLIKY
<br>.<.>
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní s...

Načteno

edesky.cz/d/4044377

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studená      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz