« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Rozhodnutí - stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1069_2020_NR-3 - stavební povolení, 14.7.2020.pdf (434.69 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE,Chodovská 236,362 25 Nová Role
<br> odbor správních agend,tel.353 176 320
<br>
<br>
SPISOVÁ ZNAČKA: 1069/2020/NR
ČÍSLO JEDNACÍ: 1069/2020/NR-3
<br> VYŘIZUJE: Švec/linka 321
NOVÁ ROLE DNE 14.7.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Nová Role,odbor správních agend,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního
<br> zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 20.5.2020 podal
<br> Společenství vlastníků jednotek domu Tovární čp.29,32,Nová Role,IČO 70978247,Tovární
<br> 29,362 25 Nová Role <,>
<br>
<br> které zastupuje XXXXX XXXXX,Tovární XX,XXX XX Nová Role
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br>
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Instalace balkónů na bytový dům,č.p.29 a 32
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.273,parc.č.1092/2 v katastrálním území Nová Role <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Dle stávajícího stavu se v místech plánovaného umístění balkónů vyskytují standardní nebo
<br> francouzská okna,včetně ocelového zábradlí.Toto zábradlí bude při realizaci stavby balkónů
<br> demontováno.Francouzská okna zůstanou beze změny s využitím jako vstupy na nové balkóny.V místě
<br> standardních oken bude odbouráno parapetní zdivo pro osazení nových balkónových dveří.Nové balkóny
<br> budou osazeny prostřednictvím nových XXXXX do stávajícího zdiva dle statického posouzení,které je
<br> přílohou projektové dokumentace <.>
<br> Užitná plocha jednoho balkónu je 4,2 m
2
<,> při rozměru balkónu 2,8 m x 1,5 m.Celkem se jedná o
<br> instalaci 32 kusů nových balkónů,kter...

Načteno

edesky.cz/d/4044370

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz